”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите” по девет обособени позиции

Номер 05-15-140

Настоящата обществена поръчка с предмет ”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите” с включени девет обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северозападен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”; 2. Обособена позиция № 2: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северен централен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”; 3. Обособена позиция № 3: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Североизточен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”; 4. Обособена позиция № 4: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Югоизточен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”; 5. Обособена позиция № 5: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Южен централен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”; 6. Обособена позиция № 6: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Югозападен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”; 7. Обособена позиция № 7: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани със строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на здравна инфраструктура”; 8. Обособена позиция № 8: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ремонт, обновяване, консервация и реставрация на обекти на културното наследство, туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура”; 9. Обособена позиция № 9: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани със строителство, рехабилитация и реконструкция на пътна инфраструктура, подобряване на градската среда и подобряване на градския транспорт”.

Линк към процедурата - http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515140/Forms/AllItems.aspx 

  • Прикачени файлове (9)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор ОП1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088809603
Удостоверено време: 26.07.2018 10:39:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088809633
Удостоверено време: 26.07.2018 10:39:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088809658
Удостоверено време: 26.07.2018 10:39:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088809677
Удостоверено време: 26.07.2018 10:40:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088809697
Удостоверено време: 26.07.2018 10:40:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088809717
Удостоверено време: 26.07.2018 10:40:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП7 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088809737
Удостоверено време: 26.07.2018 10:40:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП8 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088809753
Удостоверено време: 26.07.2018 10:41:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП9 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088809777
Удостоверено време: 26.07.2018 10:41:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (9)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.