Профил на купувача - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Номер 02-08-077
„Строително-монтажни работи на обект „Отводняване на с. Бозаджии, община Сливен"
2020-04-28 13:15:06
Номер 02-12-082
“Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”
2020-02-20 15:04:17
Номер 10-13-078
“Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”
2020-02-20 14:41:56
Номер 04-10-173
Извършване на услуга – тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработен по Договора за изработване на Общ генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи - ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени съгласно техническата спецификация
2018-08-15 15:39:08
Номер 07-14-125
"Изготвяне на обосновки за концесии" по две обособени позиции:
2014-09-18 17:38:42
Номер 05-14-115
Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ по две обособени позиции
2014-09-18 10:51:02
Номер 07-14-119
Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление, в общините, подали заявление за участие в Третата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
2014-09-08 15:11:42
Номер 08-14-114
„Текущ ремонт в териториалните звена ГРАО" с осем обособени позиции:Обособена позиция № 1: ТЗ "ГРАО" Монтана; Обособена позиция № 2: ТЗ "ГРАО" Велико Търново; Обособена позиция № 3: ТЗ "ГРАО" Видин; Обособена позиция № 4: ТЗ "ГРАО" Благоевград; Обособена позиция № 5: ТЗ "ГРАО" Ловеч; Обособена позиция № 6: ТЗ "ГРАО" София-0бласт и София град; Обособена позиция № 7: ТЗ "ГРАО" Хасково; Обособена позиция № 8: ТЗ "ГРАО" Търговище“, в Профил на купувача, раздел „Открити процедури“.
2014-09-02 09:52:51
Номер 09-14-090
Специализирани консултантски услуги за изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет и ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на Асоциации по ВиК“ и Обособена позиция № 2 – „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на регионални ВиК оператори
2014-08-28 10:18:46
Номер 07-14-108
Доставка на системни софтуерни продукти за нуждите на главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") в Министерство на регионалното развитие (МРР) с две обособени позиции
2014-08-25 18:12:26
Номер 06-14-087
Реконструкция на съществуващ водопровод "Палатик" от каптаж "Палатик" до вътрешната водопроводна мрежа в с. Елешница”, община Разлог, област Благоевград
2014-08-25 09:32:20
Номер 07-14-111
Информационни услуги, осигуряващи алтернативни начини за информиране на българските граждани за мястото им на гласуване чрез телефон и SMS във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.
2014-08-19 18:32:38
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.