Профил на купувача - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Номер 05-15-074
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина, хотелско настаняване, организиране на мероприятия и събития и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на МРРБ“
2020-06-26 17:12:11
Номер 23-16-056
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност.
2020-02-05 16:37:42
Номер 05-16-014
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА КООРДИНАТОРИ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ПРОЕКТ „ПОДПОМАГАНЕ РЕГИОНАЛНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ НА ОТРАСЪЛ ВиК“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ПРОЕКТ „ПОДПОМАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОТРАСЪЛ ВиК.
2020-01-28 16:34:32
Номер 24-19-072
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020”, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
2019-12-27 11:35:37
Номер 24-19-071
„ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ НА СВЛАЧИЩЕ „АЛБЕНА“, ОБЩИНА БАЛЧИК“
2019-12-16 14:00:45
Номер 24-19-068
„Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“
2019-12-09 10:52:02
Номер 24-19-067
„ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО“
2019-12-09 10:41:31
Номер 24-19-069
"Укрепване свлачище в участък "Фара", община Аксаково - прединвестиционни проучвания (допълване на КИС с пиезометрични сондажи)"
2019-12-09 10:21:06
Номер 24-19-058
„ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО“
2019-11-18 11:18:00
Номер 24-19-062
Проучване на възможностите за използването на водата на язовир Тракиец за водоснабдяване на град Хасково с питейна вода.
2019-11-18 10:53:10
Номер 24-19-063
"Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/брандиране и доставка на рекламни материали"
2019-11-18 10:35:38
Номер 05-16-008
Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол
2019-11-13 14:32:51
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.