Профил на купувача - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Номер 24-19-037
Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали.
2019-07-22 11:05:16
Номер 24-19-036
„Ремонт и поддръжка на сградите, предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена“ в две обособени позиции
2019-07-18 10:25:47
Номер 24-19-035
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.“
2019-07-15 16:40:12
Номер 05-15-144
„Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
2019-07-09 17:04:43
Номер 06-16-013
„Осигуряване на информационни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
2019-07-09 16:59:43
Номер 06-15-138
"Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на Централната администрация и структурните звена" с 8 (осем) обособени позиции
2019-03-07 14:34:16
Номер 24-19-006
ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
2019-02-28 12:12:49
Номер 24-19-003
„Избор на доставчик на телекомуникационни услуги за нуждите на МРРБ“ с две обособени позиции
2019-01-30 14:05:26
Номер 23-16-064
ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „КУРИЕРСКИ УСЛУГИ“
2019-01-29 14:08:06
Номер 24-18-099
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.
2018-12-13 12:32:24
Номер 24-18-102
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МРРБ ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
2018-12-03 15:59:00
Номер 24-18-095
„Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение (СрН и НН) по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-11-19 12:30:10
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.