Профил на купувача - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.3

Номер 22-19-032
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-05-30 16:37:33
Номер 22-19-019
„Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-04-15 16:59:54
Номер 22-19-010
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА МЯСТОТО ИМ НА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ТЕЛЕФОН И SMS
2019-02-26 17:07:06
Номер 22-19-001
Застраховане на автомобилите, собствени и предоставени за ползване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на имотите - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МРРБ
2019-01-08 15:30:13
Номер 22-18-092
„Абонаментно-техническо обслужване на електрообзавеждането в централната административна сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), административна сграда на ул. „Стефан Караджа“ № 9, ГД „ГРАО“ на ул. „Алабин“ № 16-20 и ТЗ на ГРАО на ул. „Позитано“ № 30, сервизно обслужване на един трафопост с два трансформатора, собственост на МРРБ.“
2018-10-24 14:16:38
Номер 22-18-082
„Извършване на контролен и ресертификационен външни одити на системата за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС) по EN ISO 9001 и EN ISO 27001“
2018-09-18 16:48:29
Номер 22-18-079
„Разработване на проекти на национални изисквания и актуализация на съществуващи национални изисквания към строителни продукти по отношение на предвидената употреба“
2018-09-03 18:20:24
Номер 22-18-078
„Предоставяне на копирни услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-08-29 15:56:55
Номер 22-18-066
ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ НА АДРЕС ГР. СОФИЯ УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ № 9
2018-08-02 16:58:34
Номер 22-18-059
Абонаментна сервизна поддръжка на системата за видеонаблюдение в МРРБ за срок от 1 (една) година.
2018-06-28 11:12:46
Номер 07-16-031
Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително- монтажни работи (СМР) на обект "Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманенобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски"; изготвяне на технически паспорт на надградената стоманенобетонова част на язовирна стена "Христо Смирненски" и въвеждането й в експлоатация.
2018-06-11 14:41:37
Номер 22-18-045
Разработване на проекти на национални изисквания и актуализация на съществуващи национални изисквания към строителни продукти по отношение на предвидената употреба.
2018-06-01 14:50:53
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.