Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Номер 10-17-094

Минипроцедура № 0527 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/ за сключване на индивидуален договор чрез вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. за централизирано възлагане

Важно: Публичният жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на основание чл. 54, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) ще се проведе в централната сграда на Министерство на регионалното развитие  –  гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19  –  от 14:00 ч. на 18.01.2018 г.  На публичния жребий могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

  • Прикачени файлове (14)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД-02-14-61 от 23 януари 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077191850
Удостоверено време: 24.01.2018 10:35:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000109343031
Удостоверено време: 24.09.2019 16:34:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол от 3 януари 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076684753
Удостоверено време: 04.01.2018 16:53:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 от 15 януари 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076949490
Удостоверено време: 15.01.2018 17:26:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077191662
Удостоверено време: 24.01.2018 10:32:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077191721
Удостоверено време: 24.01.2018 10:33:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077191812
Удостоверено време: 24.01.2018 10:35:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор РД-02-29-66 от 15 февруари 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078687693
Удостоверено време: 12.03.2018 11:06:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение от 21.01.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094635775
Удостоверено време: 23.01.2019 10:10:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Анекс № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102179238
Удостоверено време: 05.06.2019 15:10:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    писмо 03-04-588 от 10 януари 2018 – съобщение цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076830030
Удостоверено време: 10.01.2018 16:50:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    10-17-094 покана с приложения гориво МРРБ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076684712
Удостоверено време: 04.01.2018 16:51:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    pismo 03-04-588 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076684739
Удостоверено време: 04.01.2018 16:52:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    писмо 03-04-588 от 15 януари 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076949227
Удостоверено време: 15.01.2018 17:14:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (14)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.