ОСИГУРЯВАНЕ НА 24-ЧАСОВА ОХРАНА НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ (ПСПВ), ГР. СЛИВЕН“

Номер 24-17-065

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) финансира изграждането на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), гр. Сливен. Строителството е спряно с Акт обр. 10 на 08.09.2009 г. до когато са изградени вс. основни сгради и съоръжения – едноет. производств. сграда с машинна зала; филтърен корпус и битово-лаборатор. корпус; едноет. сгради за КПП; гаражи; озонаторен окислителен блок и хлораторна станция; реагентно стопанство; БКТП и дизелгенератор; вкопани съоръжения – 2 хоризонтални утаителя, утаител-изравнител, пясъкозадържател, калови полета и др. Част от оборудването е монтирано, а друга част е само доставено на площадката, която е около 25,10 дка.
Възлага се 24-часова денонощна физическа въоръжена охрана при нормална и усложнена обстановка по отношение на сградния фонд, движимото имущество и прилежащите терени на обекта, описана в техн. спецификация от документацията.

  • Прикачени файлове (16)
Документация
    24-17-065 охрана ПСПВ Сливен Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076424404
Удостоверено време: 22.12.2017 12:00:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076424368
Удостоверено време: 22.12.2017 11:59:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081531052
Удостоверено време: 19.04.2018 11:43:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка_php Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076424395
Удостоверено време: 22.12.2017 12:00:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090018655
Удостоверено време: 17.08.2018 10:28:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090018684
Удостоверено време: 17.08.2018 10:28:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000166318928
Удостоверено време: 16.11.2021 14:49:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077922707
Удостоверено време: 16.02.2018 12:16:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081530890
Удостоверено време: 19.04.2018 11:41:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081530913
Удостоверено време: 19.04.2018 11:41:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081530944
Удостоверено време: 19.04.2018 11:41:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081530968
Удостоверено време: 19.04.2018 11:42:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081530994
Удостоверено време: 19.04.2018 11:42:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081531033
Удостоверено време: 19.04.2018 11:43:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090018705
Удостоверено време: 17.08.2018 10:29:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080349234
Удостоверено време: 02.04.2018 16:39:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (16)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.