„Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Дефиниране, организиране и провеждане на обучения за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите; Обособена позиция № 2: Дефиниране, организиране и провеждане на семинари за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите; Обособена позиция № 3: Дефин., организ. и провеждане на работни посещения в страни-членки на ЕС на служ., ангажирани в отрасъл ВиК за обмяна на опит и добри практики при управление на ВиК инфрастр. и предоставяне на ВиК услугите; Обособена позиция № 4: Организиране и провеждане мероприятия (демонстрации) на добри инженерни практики, включително и изготвянето на инсталация/макет и 3D визуализация, свързана с функционирането на ВиК инфраструктурата и ВиК услугите.“

Номер 24-17-069
  • Прикачени файлове (34)
Документация
    Докуменатция Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073434975
Удостоверено време: 21.08.2017 16:11:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073423535
Удостоверено време: 21.08.2017 11:10:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител № РД-02-14-84 от 30.01.18г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077398012
Удостоверено време: 30.01.2018 16:09:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за избор на изпълнител за обособена позиция 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088704578
Удостоверено време: 24.07.2018 16:42:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    04 Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073423555
Удостоверено време: 21.08.2017 11:11:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074368902
Удостоверено време: 28.09.2017 11:14:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка за обособени позиции 2, 3 и 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082058010
Удостоверено време: 26.04.2018 14:31:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091716623
Удостоверено време: 18.10.2018 15:37:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091716691
Удостоверено време: 18.10.2018 15:38:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор ОП 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116518099
Удостоверено време: 21.01.2020 16:11:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор ОП 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116522327
Удостоверено време: 21.01.2020 17:47:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор за обособена позиция 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000119501153
Удостоверено време: 06.03.2020 15:03:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване 24-17-069 ОП1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122872505
Удостоверено време: 28.04.2020 17:06:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073555826
Удостоверено време: 25.08.2017 15:13:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    разяснение 2 от 05.09.2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073813514
Удостоверено време: 05.09.2017 11:10:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснения 3 от 08.09.2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073887194
Удостоверено време: 08.09.2017 10:54:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснениe 4 до 15.09.2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074077437
Удостоверено време: 15.09.2017 15:32:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснения 5 до 18.09.2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074155790
Удостоверено време: 19.09.2017 11:36:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075027682
Удостоверено време: 25.10.2017 14:11:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077397865
Удостоверено време: 30.01.2018 16:07:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077397893
Удостоверено време: 30.01.2018 16:07:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077397910
Удостоверено време: 30.01.2018 16:07:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077397930
Удостоверено време: 30.01.2018 16:08:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад за работата на комисията_част 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077397973
Удостоверено време: 30.01.2018 16:08:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад за работата на комисията_част 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077397985
Удостоверено време: 30.01.2018 16:09:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 от 10.07.18г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088704471
Удостоверено време: 24.07.2018 16:41:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 от 13.07.18г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088704495
Удостоверено време: 24.07.2018 16:41:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088704534
Удостоверено време: 24.07.2018 16:42:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор за обособена позиция 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083626891
Удостоверено време: 18.05.2018 16:49:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор за обособена позиция 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083626929
Удостоверено време: 18.05.2018 16:50:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор за обособена позиция 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083626967
Удостоверено време: 18.05.2018 16:50:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор за обособена позиция 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091716712
Удостоверено време: 18.10.2018 15:38:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076711851
Удостоверено време: 05.01.2018 16:48:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Съобщение за отваряне на ценовите параметри Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087757860
Удостоверено време: 10.07.2018 16:42:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (34)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.