„Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Анализ на изпълнението и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“ Обособена позиция № 2: „Изследване на участието на неправителствени организации и граждански структури в процеса на формулиране, изпълнение и наблюдение на местни политики в областта на икономическото развитие, образованието, социалните дейности, културата, жилищната политика, техническата инфраструктура, услугите от общ интерес и опазването на околната среда“

Номер 24-18-063

 „Изследване прилагането на политики за добро управление на местно ниво“, с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Анализ на изпълнението  и планиране на дейността за ефективно прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво“

Обособена позиция № 2: „Изследване на участието на неправителствени организации и граждански структури в процеса на формулиране, изпълнение и наблюдение на местни политики в областта на икономическото развитие, образованието, социалните дейности, културата, жилищната политика, техническата инфраструктура, услугите от общ интерес и опазването на околната среда“

  • Прикачени файлове (20)
Документация
    Документация за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089095171
Удостоверено време: 31.07.2018 10:16:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089048609
Удостоверено време: 30.07.2018 15:01:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093381471
Удостоверено време: 11.12.2018 12:24:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089048668
Удостоверено време: 30.07.2018 15:02:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089095023
Удостоверено време: 31.07.2018 10:14:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094782428
Удостоверено време: 28.01.2019 10:20:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094782455
Удостоверено време: 28.01.2019 10:20:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка об. поз. 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097535616
Удостоверено време: 29.03.2019 09:27:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102239124
Удостоверено време: 06.06.2019 16:51:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение 1 от 10.08.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089730057
Удостоверено време: 10.08.2018 15:48:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение 2 от 14.08.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089931975
Удостоверено време: 14.08.2018 16:13:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090182431
Удостоверено време: 27.08.2018 14:17:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091367572
Удостоверено време: 08.10.2018 13:16:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093381390
Удостоверено време: 11.12.2018 12:22:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093381406
Удостоверено време: 11.12.2018 12:22:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093381415
Удостоверено време: 11.12.2018 12:23:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093381446
Удостоверено време: 11.12.2018 12:23:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията ОП 1 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094782502
Удостоверено време: 28.01.2019 10:21:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор с приложенията ОП 2 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094782529
Удостоверено време: 28.01.2019 10:22:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на ценови предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092929028
Удостоверено време: 26.11.2018 15:05:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (20)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.