Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2019 година

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж пр

24 януари 2019 | 13:58

 

Пореден номер Разрешение за строеж номер/дата Строеж/Обект Обявление в „Държавен вестник“ 
брой/дата
1. 2. 3. 4.
1. Заповед № РС-1 от 23.01.2019 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 370+400 до км 372+000, подобекти: изменение на техническия проект за мост над Сухата река при км 370+500 и подлез при км 371+570.

бр. 12 от 08.02.2019 г. 
2. Разрешение за строеж № РС-2 от  29.01.2019 г.

Строеж: Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2; Етап: Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово

обн. в бр. 12 от 08.02.2019 г. на ДВ. 
3. Разрешение за строеж № РС-3 от 04.02.2019 г.

Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 20 броя подобекта.

бр. 12 от 08.02.2019 г. 
4. Заповед № РС-4 от 06.02.2019 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“: участък от км 360+950 до км 361+200, участък от км 361+540 до км 361+847 и пътна връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – пътен възел – І-1 (Е79), подобекти: изменение на техническия проект на пътен надлез Покровник при км 361+006 и мост над р. Логодашка при км 361+700.5 (км 361+660 по изменен технически проект)

бр. 16 от 22.02.2019 г.

 
5. PC-5 от 14-02-2019

Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, етап: „Газоизмервателна станция „Странджа“ в имот № 001119 по КВС, землище на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол

бр. 16 от 22.02.2019 г.

 
6. Разрешение за строеж № РС-6 от 14.02.2019 г.

Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград - Нова Загора

бр.19 от 05.03.2019 г. 
7. Разрешение за строеж № РС-8 от 26.02.2019 г.

Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци“ до ВТ при автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Търговище, на територията на областите Велико Търново, Русе, Търговище и Разград

бр. 22 от 15.03.2019 г. 
8. Заповед № РС-9 от 01.03.2019 г.

За допълване на разрешение за строеж №  РзС -4 от 21.03.2014 г. на  министъра на инвестиционното проектиране,   за обект  „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)“-Видин

бр.23 от 19.03.2019 г. 
9. Заповед № РС-11 от 06.03.2019 г. 

За допълване на Разрешение за строеж № РС-40/21.08.2017 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за: участък от км 359+068 до км 360+950; участък от км 361+200 до км 361+540; участък от км 361+847 до км 365+500 (с изключение на пътна връзка на пътен възел „Благоевград – юг“ – „Пътен възел – I-1 (Е 79)“); Сегментна стена при съоръжение на км 365+400 – устой страна Кулата; Реконструкция на общински път BLG 2068 при км 361+801; Преминаване на захранващ водопровод за с. Покровник при км 361+616, подобект: изменение на техническия проект за укрепителни стени в участък от км 361+847 до км 365+500.

 
бр. 23 от 19.03.2019 г. 
10. Разрешение за строеж № РС-12 от 07.03.2019 г. 

„Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ (НХРАО) за: Подобект: „Изменение на трасето за отвеждане на битово-фекалната канализация от площадка „Радиана“ до съществуваща канализация на АЕЦ – Козлодуй“

 бр. 24 от 22.03.2019 г.
11. Разрешение за строеж № РС-10/ 06.03.2019 г.

Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ (НХРАО) за: Подобект: „Топлоснабдяване на НХРАО – Външна връзка“.

 бр. 24 от 22.03.2019 г.
12.  Заповед № РС-13 от 12.03.2019 г.

Път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград” от км 14+860 до км 25+150, подобект: Кръгово кръстовище „Долни воден“ при км 23+020

бр. 22 от 15.03.2019 г. 
13. Разрешение за строеж - РС-14 от 14.03.2019

Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до газоизмервателна станция (ГИС) „Странджа“ и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2“ на територията на землищата на с. Горска поляна и на с. Странджа, община Болярово, област Ямбол.

бр. 23 от 19.03.2019 г. 
14. Разрешение за строеж № РС-16 от 14.03.2019 

„Модернизация на ж.п. линия София – Пловдив: Ж.п. участък София – Подуяне – Искър – Казичене - Елин Пелин (без ж.п. гари София и Елин Пелин)“. УЧАСТЪК: СОФИЯ – ИСКЪР, Столична община, райони Сердика, Подуяне, Слатина и Искър

 бр. 23 от 19.03.2019 г.
15. Разрешение за строеж № РС-17 от 18.03.2019 г.

АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до км 420+624 ≡ 420+628.478 – пътна връзка на път I-1 (Е 79) с път BLG1236 при км 420+628.4780

бр. 26 от 29.03.2019 г. 

 
16. Заповед № РС-15 от 14.03.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-40 от 21.08.2017 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за: участък от км 359+068 до км 360+950; участък от км 361+200 до км 361+540; участък от км 361+847 до км 365+500 (с изключение на пътна връзка на пътен възел „Благоевград – юг“ – „Пътен възел – I-1 (Е 79)“); Сегментна стена при съоръжение на км 365+400 – устой страна Кулата; Реконструкция на общински път BLG 2068 при км 361+801; Преминаване на захранващ водопровод за с. Покровник при км 361+616, подобект: изменение на техническия проект за сегментни стени при устои на мост над р. Логодашка и реконструкция на общински път BLG 2068.

бр. 26 от 29.03.2019 г. 

 

 

17. Разрешение за строеж № РС - 18 от 20.03.2019 г. 

обект: Аварийно укрепване на анкерна стена на път I-1 „Ботевград – София“ при км 210+200, тангиращ с АМ „Хемус“ при км 34+350=26+000, подобект: Аварийно укрепване на анкерна стена страна София в участъка от км 210+200 до км 210+237 на път I-1 „Ботевград – София“, тангиращ с участъка от км 34+313 до км 34+350 на АМ „Хемус“.

бр.26 от 29.03.2019 г. 
18. Разрешение за строеж № РС-19 от 27.03.2019 г.

Рехабилитация (основен ремонт) на път ІІ-62 „Дупница – Самоков“ от км 42+263.20 до км 59+071.66 и от км 62+920.62≡62+921.62 до км 78+633.13, с въвеждане на етапно изграждане, както следва:

Етап 1: участък от км 42+263.20 до км 59+071.66;

Етап 2: участък от км 62+920.62≡62+921.62 до км 78+633.13.

бр. 28 от 05.04.2019 г.
19. Разрешение за строеж № РС-20 от 29.03.2019 г.

 АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до км 420+624 ≡ 420+628.478

бр. 30 от 09.04.2019 г. 
20. Разрешение за строеж № РС-22 от 03.04.2019 г.

„Цялостно облагородяване на района около 3-то и 4-то корабни места, намиращи се на пристанищен терминал Бургас – Изток“, на територията на община Бургас, област Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.1019, 07079.618.1021 и 07079.618.1025 по КК на гр. Бургас, УПИ V и VI, кв. 1 по плана на гр. Бургас

бр. 31 от 12.04.2019 г.  
21. Заповед № РС-23 от 03.04.2019 г.

„Ремонт на ВЛ 110 кV „Панорама“ в участък от стълб № 11 до стълб № 32/ 50“  на територията на община Перник, област Перник и Столична община – район Витоша, област София

 бр. 31 от 12.04.2019 г.
22. Разрешение за строеж № РС - 25 от 05.04.2019 г.

обект: АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград-Крупник“ – изместване на съществуващ трансформаторен пост – ТП-„ПС“, заедно с електрозахранването 20 kV  за него и изводи НН от ТП-„ПС“ в участък от км 361+500 до км 361+900.

бр. 31/12.04.2019 г. 
23. Разрешение за строеж № РС - 24 от 05.04.2019 г.

обект: АМ „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград-Крупник“ – Реконструкция на газопровод при км 361+070

 

бр. 31/12.04.2019 г. 
24. Разрешение за строеж №21 от 02.04.2019 г.

“Пристанищна инфраструктура за обект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS)-фаза 4“, разположен на територията на областите Добрич, Варна и Бургас.

  бр. 33 от 19.04.2019 г.
25. Разрешение от 26 от 10.04.2019 г.

АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за обект „Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220кV-подобект 9“

бр. 36 на ДВ от 03.05.2019 г.   
26. Разрешение от 27 от 10.04.2019 г.

АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за обект „Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220кV-подобект 7“

бр. 36 на ДВ от 03.05.2019 г.   
27. Разрешение за строеж № РС-28 от 12.04.2019 г.

Монтаж на инсталации върху 20 броя стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)

бр. 33/19.04.2019 г. 
28. Разрешение за строеж № РС-29/15.04.2019 г.

Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 23 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост.

бр. 33/19.04.2019 г. 
29. Разрешение за строеж № РС-32/ 18.04.2019 г.

Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток” до п/ст „Бургас” - ЛОТ 3, разположен на територията на: област Стара Загора – община Гълъбово, в землищата на с. Медникарово, с. Искрица, с. Главан и с. Мъдрец, област Хасково – община Тополовград, в землищата на с. Владимирово, с. Орлов дол, с. Светлина и с. Каменна река, област Ямбол – община Тунджа, в землищата на с. Генерал Тошево, с. Голям манастир, с. Драма, с. Маломир, с. Тенево, с. Каравелово и с. Асеново, община Елхово, в землището на с. Малък манастир, община Стралджа, в землищата на с. Саранско, с. Тамарино, с. Войника, с. Люлин, с. Първенец, с. Недялско и с. Богорово и област Бургас – Община Карнобат в землищата на с. Добриново, с. Житосвят, с. Черково, с. Екзарх Антимово, с. Крушово, с. Аспарухово и Община Камено в землищата на с. Трояново, с. Кръстина и с. Винарско, Община Бургас в землището на гр. Българово.”

бр. 33 от 19.04.2019 г.  
30. Разрешение за строеж № РС-30 от 17.04.2019 г.

АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до пресичането с Път III-307, подучастък от км 94+960 до км 96+600.  

Приложение към разрешението за строеж: Решение № 12-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите.

бр.33 от 19.04.2019 г. 
31. Разрешение за строеж № РС-31 от 17.04.2019 г.

АМ „Хемус“, участък от края на пътен възел „Каленик“ до пресичането с Път II-35, включително пътен възел „Плевен“, подучастък от км 126+780 до км 127+075.

Приложение към разрешението за строеж e Решение № 2-2/2015 г. по оценка на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите.

бр.33 от 19.04.2019 
32. Разрешение за строеж № РС-33/18.04.2019 г.

Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 3 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост, държавна собственост.

бр. 35/30.04.2019 г.

33. Разрешение за строеж № РС-34/18.04.2019 г. 

АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 397+000 до км 420+624 ≡ 420+628.478:

  • Подобект: Електрозахранване на ИТС при км 398+560;
  • Подобект: Довеждащ водопровод ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 3 и 4;
  • Подобект: Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 3 и 4;
  • Подобект: Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 5 и 6;
  • Подобект: Довеждащ водопровод Гл.кл.А ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 5 и 6;
  • Подобект: Отвеждащ канал Главен клон I-Б за площадки за отдих 5 и 6.
бр. 35/30.04.2019 г. 
34.  Разрешение за строеж № РС-36 от 23.04.2019 г.  

обект: Републикански път III-7008 „Елхово – Скалица“, мост над р. Тунджа при км 2+500.

 

 

бр.38 от 10.05.2019 г.  

35. Разрешение за строеж № РС-35 от 23.04.2019 г.

обект „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица изток“, с подобект : „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Катуница“, на територията на община Садово, община Асеновград, община Първомай, област Пловдив, община Димитровград, община Симеоновград, област Хасково; община Опан, община Гълъбово, област Стара Загора.

бр. 35 от 30.04.2019 г 
36. Разрешение за строеж № РС-7 от 14.03.2019 г.

АЕЦ „Козлодуй“ – ново трасе за дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна вода между ШПС1 и ШПС2“ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ , ПИ 000196 и ПИ 0006, общ. Козлодуй, област Враца

бр.22 от 15.03.2019 г.
37. Разрешение за строеж № РС-38/02.05.2019 г.

Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 14 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост.

 бр. 38 от 10.05.2019 г.
38. Заповед № РС-37/30.04.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-35/08.07.2016 г.

за обект: Път III-5004 - Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – ТРЕТИ  ЕТАП от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – участък от км 11+475 до км 12+140, в частта: Устой 2 при мост на км 11+800.

 бр.38 от 10.05.2019 г.
39.  Заповед № РС- 39 от 07.05.2019г. 

разрешение за строеж за: „Институционално-търговска структура източно от Самоковската порта на Рилски манастир“ с подобекти: „Блок I”, „Блок II“, „Блок III“ и „Блок IV“, с местоположение ПИ 62685.60.2 по КК и КР на землището на Рилски манастир, община Рила.

бр. 39 от 14.05.2019 г. 
40.  Разрешение за строеж № РС-40 от 13.05.2019 г. 

 обект: Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект)“.

бр. 39 от 14.05.2019 г.  
41. Разрешение за строеж № РС-41 от 14.05.2019 г.

Път ІI-18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308,17, подобект: Реконструкция на водопровод ф500/400 чугун при път за с. Мрамор

бр. 40 от 17.05.2019 г.  
42. Разрешение за строеж № РС-42/15.05.2019 г.

за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 30+170 и етапна връзка“.

бр. 40 от 17.05.2019 г. 
43. Разрешение за строеж № РС-43 от 16.05.2019 г.

„Изграждане на фундамент и монтаж на стоманен хоризонтален цилиндричен резервоар с обем 45 м3, за съхранение на амонячна вода 25% в ХВО, намиращ се в УПИ I-1,5,6, кв. 3 по плана на ТЕЦ „Марица Изток 2“ (ПИ 37507.503.1), с. Ковачево, област Стара Загора“

бр. 42 от 28.05.2019 г. 
44. Заповед № РС-44 от 16.05.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-40/21.08.2017 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, подобект: Армонасипни стени със зелено лице от км 363+900 до км 363+970, от км 364+240 до км 364+270, от км 364+420 до км 364+562 и от км 0+065 до км 0+101 (по пътна връзка Е79 - София)

 бр. 41 от 21.05.2019 г.
45. Заповед № РС-45 от 16.05.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-43/22.06.2018 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, подобект: Кръстовище на път I-1 (Е79) с пътна връзка „АМ Струма – път І-1 (Е79)“

  бр. 41 от 21.05.2019 г.
46. Заповед № РС-46 от 16.05.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-40/21.08.2017 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, подобект: Промяна на укрепителна стена от км 0+160 до км 0+400 на пътна връзка „София – I-1 (Е79)“ от пътен възел „Благоевград – юг“

 бр. 41 от 21.05.2019 г. 
47. Заповед № РС-47от 16.05.2019 г.

за допълване на Разрешение за строеж № РС-40 от 21.08.2017 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, подобект: Защита на насипа на пътен възел „Благоевград – юг“ от ниво високи води.

 бр. 41 от 21.05.2019 г. 
48. Разрешение за строеж № РС-48 от 17.05.2019 г.

обект: Основен ремонт (рехабилитация) на Път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86.

бр. 42 от 28.05.2019 г.

 
49. Разрешение за строеж № РС-49 от 21.05.2019 г.

Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“, подобект: Преносен газопровод от КВ „Батулци“ до КВ „Калугерово, на територията на област София, община Правец, област Враца, община Роман, област Ловеч, община Ябланица

бр. 42 от 28.05.2019 г. 
 50 Заповед № РС-50 от 23.05.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-32 от 18.04.2019г. „Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток” до п/ст „Бургас” - ЛОТ 3“, разположен на територията на областите Стара Загора, Хасково, Ямбол и Бургас  бр. 43 от 31.05.2019 г. 
51. Разрешение за строеж № РС-51 от 23.05.2019 г.

Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 12 броя подобекта

бр. 44 от 04.06.2019 г.

 
52. Разрешение за строеж № РС-52 от 23.05.2019 г.

Аварийни ремонтно-възстановителни дейности на виадукт „Потоп“ при км 19+260 на Автомагистрала „Хемус“

бр. 44 от 04.06.2019 г.  
 53. Разрешение за строеж № 53 от 31.05.2019 г.    „Реконструкция на захранващ водопровод от азбестоциментови тгръби от язовир „Среченска бара“ до гр.Враца“, разположен на територията на област Монтана и област Враца бр. 46 на ДВ от 11.06.2019 г.   
54. Разрешение за строеж № РС-54 от 14.06.2019 г. Авариен ремонт на мост при км 42+691 на път II-63 „Перник – Брезник – Трън“ бр. 49 от 21.06.2019 г. 
55. № РС-55 от  14.06.2019 г.

„Реконструкция на ВЛ 110 kV „Странджа“ в участъка от ТЕЦ „Марица 3 Димитровград“ до п/ст „Марица изток“, на територията на област Хасково, община Димитровград, община Симеоновград; област Стара Загора, община Опан и община Гълъбово

бр. 49 от 21.06.2019 г. 
56. Разрешение за строеж № РС-56/14.06.2019 г.

Оборудване на 56 броя съществуващи АУЗПТ за нуждите на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)

бр. 49/21.06.2019 г. 
57. Разрешение за строеж № РС-57/14.06.2019 г.

Оборудване на 66 броя съществуващи АУЗПТ за нуждите на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)

бр. 49/21.06.2019 г. 
58. Разрешение за строеж №РС-РС 58 от 21.06.2019 г. 

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм“ на територията на землищата на с. Селановци, община Оряхово, на град Мизия и на с. Войводово, община Мизия, на с. Гложене и на с. Бутан, община Козлодуй, област Враца и на град Вълчедръм и с. Разград, община Вълчедръм, област Монтана.

бр. 51 от 28.06.2019 г.

 
59. Разрешение за строеж № РС-59 от 21.06.2019 г.

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, Част А7: „Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни Дъбник – КВ Староселци до КВ Селановци”, на територията на област Плевен, община Долни Дъбник, община Искър, община Долна Митрополия, община Кнежа, област Враца, община Оряхово.

бр. 51 от 28.06.2019 г. 
60. Разрешение за строеж № РС-60 от 25.06.2019 г.

Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 11 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост.

бр. 52 от 02.07.2019 г. 
61. Разрешение за строеж № РС-61 от 26.06.2019 г.

„Укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 – Пристанище Бургас“, на територията на община Бургас, област Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.1019, 07079.618.1081, 07079.618.1079, 07079.618.1083 и 07079.618.1084 по КК на гр. Бургас, част от пристанищен терминал Бургас-Изток 1 с подобекти за поетапно изграждане: Първи етап: Корабни места 1,2 и 3 с обща дължина L=490,00 м; Втори етап: Четвърто корабно място с дължина L=155,89 м; Трети етап: Пето корабно място с дължина L=155,65 м; Четвърти етап: Шесто корабно място с дължина L=155,65 м; Пети етап: Седмо корабно място с дължина L=105,00 м; Шести етап: Осмо корабно място с дължина L=139,05 м; Седми етап: Десето корабно място с дължина L=129,68 м; Осми етап: Единадесето корабно място с дължина L=156,55 м; Девети етап: Дванадесето корабно място с дължина L=168,00 м; Десети етап: Тринадесето корабно място с дължина L=162,00 м; Единадесети етап: Девето корабно място с дължина L=78,97 м.“

 в  бр. 53 от 05.07.2019 г.
62. Разрешение за строеж № РС-62 от 01.07.2019 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ – Интелигентни транспортни системи от км 370+400 до км 373+100

бр. 54 от 09.07.2019 г.  
63. Разрешение за строеж № РС-63 от 02.07.2019 г.

Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 8 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост.

бр. 54 от 09.07.2019 г. 
64. Разрешение за строеж № РС-64/05.07.2019 г.

Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 3 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост

бр. 56 от 16.07.2019 г. 
65. Разрешение за строеж № РС-65 от 11.07.2019 г.

Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 2 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост.

  • бр. 58 от 23.07.2019 г.
 
66. Разрешение за строеж № РС-66 от 15.07.2019 г.

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А6: „Преносен газопровод от КВ Борислав – КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“ на територията на землищата на с. Александрово, с. Дренов, с. Владиня и с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, на с. Борислав, с. Катерица, с. Вълчитрън, община Пордим, на с. Бохот, с. Ралево, с Горталово и с. Беглеж, община Плевен, на с. Петърница, с. Бъркач, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен

бр. 57 от 19.07.2019 г.

 
67. Разрешение за строеж № РС-68 от 19.07.2019 г.

 „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А5: „Преносен газопровод от км 231+900 – КВ Иванча – КВ Бутово до КВ Борислав“

бр. 59 от 26.07.2019 г. 
68. Заповед № РС-67 от 16.07.2019 г.

„Цялостно облагородяване на района около 3-то и 4-то корабни места, намиращи се на пристанищен терминал Бургас – Изток“, на територията на община Бургас, област Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.1019, 07079.618.1021 и 07079.618.1025 по КК на гр. Бургас, УПИ V и VI, кв. 1 по плана на гр. Бургас.“

бр.58 от 23.07.2019 г.  
69. Заповед № РС-69 от 19.07.2019 г.

„Привеждане на Пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен Терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“ – етап трети и етап четвърти, на територията на община Бургас, област Бургас, землище кв. Крайморие, Лесопарк Росенец, местност Пристанище Бургас – Росенец, ПИ с идентификатор 07079.831.92 – УПИ I-92, както следва:

Етап 3 – ПТ „Росенец“ – „Инсталация за регенерация на парите (ВРУ)“ – изграждане на инсталацията и обвръзката й с претоварните ръкави на Пирс 1 и Пирс 2 на ПТ „Росенец“ в ПИ с идентификатор 07079.831.92 – УПИ I-92 и ПИ с идентификатор 07079.831.1 – УПИ III1

Етап 4 – ПТ „Росенец“ – „Инсталация за регенерация на парите (ВРУ)“ – обвръзка на инсталацията с претоварните ръкави на Пирс 3 на ПТ „Росенец“ в ПИ с идентификатор 07079.831.92 – УПИ I-92

бр.61 от 02.08.2019 г.

 
70. Разрешение за строеж № РС-70 от 24.07.2019 г.

Аварийно възстановяване на откоса на анкерната стена при км 210+200 на път I-1 „Ботевград – София“, в участъка от км 210+237 до км 210+279.

бр. 61/02.08.2019 г.  
71.  Разрешение за строеж № РС-72 от 24.07.2019 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 372+000 до км 373+100.

 бр. 61 от 02.08.2019 г`
72. Разрешение за строеж № РС-71 от 24.07.2019 г.

Изграждане на нова двойна ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Марица изток 3“, с подобекти: „Изместване на ВЛ 400 kV „Хеброс“ пред п/ст „Марица Изток“ и п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3“ и „Изместване на стълб № 1 на ВЛ 400 kV „Розовец“.

бр. 61 от 02.08.2019 г. 
73. Разрешение за строеж № РС-73 от 06.08.2019 г.

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КС Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец“ (от км 438,4 до км 481,2 – 42,8 км), подобекти: „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“ на територията на землищата на с. Вълчедръм и с. Мокреш, община Вълчедръм, на с. Комощица, община Якимово, на с. Расово и с. Аспарухово, община Медковец, на с. Василовци, с. Крива бара и с. Княжевска махала, община Брусарци, област Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин“

бр. 64 от 13.08.2019 г.

 
74. Разрешение за строеж № РС-74 от 07.08.2019 г.

Разширение на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ в землищата на с. Злати трап и с. Кадиево, община „Родопи“, област Пловдив

 бр.65 от 16.08.2019 г.
75. Заповед № РС-75 от 08.08.2019 г.

За допълване на Разрешение за строеж № РС-53/25.06.2015 г. за обект: Път III-5004 - Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – ТРЕТИ  ЕТАП от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – участъци от км 12+140 до км 13+670, от км 13+750 до км 15+680, от км 15+780 до км 16+460, от км 17+020 до км 17+600, от км 17+800 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, включително реконструкция на Дюкер ø1400 при км 19+976.80 и реконструкция на деривация „Козята“ ø600 при км 0+500 на етапна връзка, Подобект: Пътен възел „Дядо Дянко“ – допълнителни мерки за отводняване.

 бр. 65 от 16.08.2019 г.
76.

Разрешение за строеж № РС-76 от 12.08.2019 г.

Заповед № РД-02-15-46 от 03.06.2020 г.

„Изграждане на нова двойна ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, на територията на област Варна и област Бургас.

бр. 65 от 16.08.2019 г. 
77. Разрешение за строеж № РС-77 от 14.08.2019 г.

обект: Оборудване на съществуващи двуотворни метални рамки за нуждите на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) с 4 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост.

 бр. 67 от 23.08.2019 г.
78. Разрешение за строеж № РС-78 от 15.08.2019 г.

обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път ІIІ-507 „Кърджали – Мост - Манастир“ от км 0+055 до км 5+908,63 и от км 7+446,12 до км 26+109

 бр. 66 от 20.08.2019 г.
79. Разрешение за строеж № РС-79 от 16.08.2019 г.

обект: Кръгово кръстовище при км 285+809 на път I-5 „Димитровград – Хасково“

 бр. 67 от 23.08.2019 г.
80. Разрешение за строеж № РС-81 от 21.08.2019 г.

Основен ремонт (рехабилитация) на Път III-2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км 18+672 и от км 18+772 до км 20+564.83

бр.68 от 27.08.2019 г. 
81. Разрешение за строеж №  РС-80 от 21.08.2019 г.

“Детски научен център”, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.1081 по кадастралната карта на гр.Бургас, УПИ VІ, кв. 1 по плана на гр.Бургас, Пристанище Бургас-изток, Зона за обществен достъп.

68 от 27.08.2019 г.
82. Разрешение за строеж № РС-82 от  23.08.2019 г.

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ етап: „Линейна част“, Част А10 „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо-сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 - 59,61 км), с подобекти „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“, на територията на област Видин, община Руженци, земл. на с.Дреновец; община Димово, земл. на с.Воднянци, с.Ярловица, с.Извор, с.Лагошевци и гр.Димово; община Макреш, земл. на с.Вълчек и с.Киреево; община Грамада, земл. на гр.Грамада, с.Ташевци и с.Бранковци; община Кула, земл. на с.Коста Перчево, гр.Кула, с.Старопатица и с.Извор махала.

 бр.69 от 30.08.2019 г.
83. Разрешение за строеж № РС-83 от 26.08.2019 г.

обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, Обособена позиция 1, участък от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северен портал на тунел „Железница“.

бр. 69 от 30.08.2019 г. 
84. Заповед № РС-84 от 30.08.2019 г.

За допълване на Разрешение за строеж № РС-21/25.05.2017 г., издадено на ДП РАО за подобект „Възлова станция“ 20кV, находяща се на площадка Радиана

бр.72 от 13.09.2019 г. 
85. Разрешение за строеж № РС-85 от 05.09.2019 г.

Реконструкция на Граничния контролно – пропускателен пункт Кулата“, на територията на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград, в поземлен имот с идентификатор 40539.230.372

бр. 73 от 17.09.2019 г. 

 

86. Разрешение за строеж № РС- 86 от 12.09.2019 г. 

за обект „Рибен проход на съществуващо водохващане на река Соколица“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47603.22.557, в земл. на с.Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора.

бр.74 от 20.09.2019 г. 
87. Разрешение за строеж № 87 от 17.09.2019 г.

Укрепване на свлачище на път І-8 „Хасково-Свиленград“ от км 371+840 до км 372+200 в обхвата на транспортната територия - публична държавна собственост и съгласно одобрения на основание Заповед № РД-02-15-171/13.09.2019 г.  технически проект, неразделна част от разрешението за строеж

бр. 78 от дата 4.10.2019 г.  
88.  Разрешение за строеж № РС-88 от 18.09.2019 г.

„Модернизация на път І-8 „Калотина-пътен възел „Храбърско“ от км 15+540 до км 30+170 и етапна връзка“

 в бр. 77 от 01.10.2019 г. 
89. Заповед № РС-89 от 30.09.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-21 от 25.05.2017 г.

за строеж: „Отвеждане на дъждовните води от площадка Радиана“, включен в Етап-І, II и III на разрешението за строеж, находящ се на площадката на НХРАО „Радиана“, УПИ І-5, 225, 229, 231, 238, в землището на с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца.

 бр. 79 от 08.10.2019 г.
90. Заповед № РС-90 от 30.09.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-21 от 25.05.2017 г.

за строеж: „Басейн за дъждовни води“, включен в Етап-І на разрешението за строеж, находящ се на площадката на НХРАО „Радиана“, УПИ І-5, 225, 229, 231, 238, в землището на с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца.

бр. 79 от 08.10.2019 г.  
91. Разрешение за строеж № РС-91/03.10.2019 г.

„Софийски околовръстен път“ от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“), подобект от км 36+140 до км 36+540.

 бр. 79 от 08.10.2019 г.
92. Заповед № РС-92 от 08.10.2019 г.

Укрепване на висок насип в участъка от км 231+463 до км 231+548, част от обект: Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието „Тулово – Змейово“, от км 226+379 (НС №2 гара Тулово) до км 238+700 (НС №1 гара Змейово), с обща дължина 12 321 м по 4-та главна жп линия „Русе – Подкова“

в бр. 81 от 15.10.2019 г.  
93. Разрешение за строеж № РС-94 от 14.10.2019 г

„АЕЦ „Козлодуй“ – Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220 kV“, подобект „Поле 11“, с местонахождение: Площадка на АЕЦ „Козлодуй“, в поземлен имот № 000218 по картата на възстановената собственост на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца

бр. 82 от 18.10.2019  
94. Разрешение за строеж № РС-93/14.10.2019 г.

„Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800,  участък 2.1 от км 161+367 до км 172+000, подучастък от км 163+100 до км 163+700“.

ДВ бр. 81от 15.10.2019 г. 
95. Разрешение за строеж № РС-95 от 16.10.2019 г.

за строеж „Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж „автоподемник“ и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РС ПБЗН – АЕЦ“, находящи се в УПИ I-218 (ПИ 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй), кв. 12, със следните етапи:

Етап 1: Подобект R1: Сеизмично укрепване на гараж „автоподемник“;

Етап 2: Подобект R2: Три броя леки обемни гаражни клетки;

Етап 3: Подобект R3: Битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РС ПБЗН – АЕЦ.

 бр. 84 от 25.10.2019 г.
96. Разрешение за строеж № РС-96 от 16.10.2019 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, Обособена позиция № 3, подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400

ДВ бр. 82 от 18.10.2019 г.
97. Разрешение за строеж № РС-98 от 17.10.2019 г.

Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56).

бр. 82 от 18.10.2019 г.  
98. Разрешение за строеж № РС-97 от 16.10.2019 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, Обособена позиция № 2, подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и външно електрозахранване на тунел „Железница“

бр. 82 от 18.10.2019 г.
99. Разрешение за строеж № РС-99 от 23.10.2019 г.

Модернизация на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 31+990 до км 33+200.

бр. 84 от 25.10.2019 г. 
100. Разрешение за строеж № РС-100 от 23.10.2019 г.

Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 (километраж след прекилометриране)≡ 331+160(километраж по одобрения проект за АМ „Струма“ Лот 2) на АМ „Струма“

бр.84 от 25.10.2019 г.

 
101. Заповед № РС-101 от 23.10.2019 г.

 „Укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 – Пристанище Бургас“ за Трети етап: Пето корабно място с дължина L=155,65 м, находящо се в поземлен имот с идентификатори 07079.618.1019 и 07079.618.1084 по КК на гр. Бургас, част от пристанищен терминал Бургас-Изток 1

бр.87 от 05.11.2019 г. 
102. Разрешение за строеж № РС-102 от 25.10.2019 г.

монтаж на 10 (десет) броя автомобилни везни за мерене на МПС в движение и кабина за контрол по ПТРР на ГКПП „Лесово“, ГКПП „Капитан Петко Войвода“, ГКПП „Връшка чука“ и ГКПП „Брегово“.

бр. 88 от 08.11.2019 г. 
103. Разрешение за строеж № РС-103 от 28.10.2019 г.

Обход на гр. Камено – Път III-6008 „Лукойл-Нефтохим – Камено“ от км 14+700 до км 16+000 и Път III-5392 „Камено – Братово“ от км 9+900 до км 10+926.

 бр.86 от 01.11.2019 г.  
104. Разрешение за строеж № РС-104 от 30.10.2019 г.

Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: Железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, на следните етапи:

  • Реконструкция на съществуващо приемно здание – Гара Ихтиман – реконструкция, разположена в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област;
  • Реконструкция на съществуващо приемно здание – Гара Белово – реконструкция, разположена в землището на гр. Белово, община Белово, Софийска област;
  • Модернизация на Междугарие Белово – Септември, жп участък от км 94+765 до км 98+162.33 по Път 1 – Двупътна електрифицирана железопътна инфраструктура – модернизация, разположена в землището на Септември, община Септември, област Пазарджик.
бр. 86 от 11.2019 г.
105. Разрешение за строеж № РС-106 от 31.10.2019 г.

Ремонтно-възстановителни дейности на виадукт „Коренишки дол“ при км 36+450 – ляво и дясно платно на АМ „Хемус“.

 

бр.86 от 01.11.2019 г 
106. Разрешение за строеж № РС-105 от 30.10.2019 г.

Автомагистрала „Хемус“, участъци от км 310+940 до км 317+360, от  км 318+820 до км 322+763 и от км 322+803 до км 327+260

бр.88 от 08.11.2019 г.  
107. Разрешение за строеж № РС-107 от 07.11.2019 г.

Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 30+170 до км 32+449.08=32+447.20 с етапна връзка.

бр. 90 от 15.11.2019 г. 
108. Разрешение за строеж № РС-108 от 08.11.2019 г.

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част В3: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“ на територията на землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

бр. 91 от 19.11.2019 г.
109. Разрешение за строеж № РС-111 от 15.11.2019 г.

Подмяна на северен (магистрален) газопровод в участъка очистно съоръжение „Беглеж“ – кранов възел „Дерманци“ – кранов възел „Батулци“ – кранов възел „Калугерово“, подобект: „Етап 2 - преносен газопровод от кранов възел „Дерманци“ до кранов възел „Батулци“, на територията на землищата на с. Дерманци, с. Тодоричене, с. Петревене, с. Румянцево и с. Беленци, община Луковит и землищата на с. Орешене и с. Батулци, община Ябланица, област Ловеч

 бр. 92 от 22.11.2019 г. 
110. Заповед № РС-112 от 15.11.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-67 от 11.10.2016 г.

За строеж: „Реконструкция и модернизация на приемното здание на жп гара Подуяне – пътническа“ по проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“ с местоположение УПИ IV-„за жп гара Подуяне“, кв.10а (поземлен имот с идентификатор 59392.34.1087 по кадастралната карта на гр. София), м. „Ботевградско шосе – рамка“, район „Подуяне“, гр. София, община София, област София.

 26.11.2019 г.
111. Разрешение за строеж № РС-109 от 15.11.2019 г.

Изграждане на оптична кабелна свързаност на „А1 България“ ЕАД, по две независими трасета, до БС SZR0014 – гр. Чирпан“, на територията на: гр. Чирпан, община Чирпан, с. Плодовитово, община Братя Даскалови, област Стара Загора и с. Градина, община Първомай, област Пловдив

бр.93 от 26.11.2019 г. 
112 Разрешение за строеж № РС-110 от 15.11.2019 г.

Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“, подобект: ОС „Беглеж“, ПИ с идентификатор 36662.156.12 в землището на с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч

бр.93 от 26.11.2019 г. 
113. Разрешение за строеж № РС-113 от 21.11.2019 г.

обект „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/ на територията на Република България“, на територията на област Хасково - община Симеоновград, община Хасково, община Харманли, област Кърджали - община Кърджали, община Момчилград, община Кирково.

 29.11.2019 г.
114. № РС-114 от 22.11.2019 г.

Път III-5004 Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – Шумозащитни съоръжения.

бр. 93 от 26.11.2019 г. 
115. Заповед № РС-115 от 22.11.2019 г.

За допълване на Разрешение за строеж № РС-4/04.02.2016 г. за обект: Път III-5004 - Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – ТРЕТИ  ЕТАП от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – участъци от 10+940,74 до км 11+475, както и пътни връзки от пътен възел „Чехлевци”, от км 13+670 до км 13+750, от км 15+680 до км 15+780, от км 16+460 до км 17+020 и от км 17+600 до км 17+800, съответно за: Армонасипни стени при км 11+470 за мост на км 11+800.

бр. 93 от 26.11.2019 г.  
116. Заповед № РС-116 от 22.11.2019 г.

За допълване на Разрешение за строеж № РС-53/25.06.2015 г. за обект: Път III-5004 - Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – ТРЕТИ ЕТАП от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – участъци от км 12+140 до км 13+670, от км 13+750 до км 15+680, от км 15+780 до км 16+460, от км 17+020 до км 17+600, от км 17+800 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, включително реконструкция на Дюкер ø1400 при км 19+976.80 и реконструкция на деривация „Козята“ ø600 при км 0+500 на етапна връзка, съответно за: Осветителна уредба за тунел от км 12+420 до км 12+960, Реконструкция на тръбопроводи към напорен резервоар при км 19+564, Армонасипни стени при мостове на км 14+660 и км 15+415, Стоманобетонни джоб стени – от км 14+960 до км 15+120 – лява и дясна, от км 15+220 до км 0+180 – връзка дясна и от км 15+862 до км 16+010 лява и Системи за безопасност и зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960.

бр. 93 от 26.11.2019 г.  
117.

Разрешение за строеж № РС-117 от 26.11.2019 г.

 Реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина“ на територията на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 в землището на с. Калотина, община Драгоман, Софийска област.  бр. 96 от 06.12.2019 г.
 118. Разрешение за строеж № РС-118 от 28.11.2019 г.

„Оборудване на 10 броя съществуващи АУЗПТ за нуждите на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.

 
бр. 97/10.12.2019 г. 
119. Разрешение за строеж № РС-119 от 28.11.2019 г.

„Оборудване на 7 броя съществуващи АУЗПТ за нуждите на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.

 бр. 97/10.12.2019 г.
120.

 Разрешение за строеж № РС-120 от 29.11.2019 г.

Изграждане на укрепителни съоръжения по левия откос на железния път между гарите Захарна Фабрика и Горна Баня   бр.96 от 06.12.2019 г. 
121.

Заповед № РС-121 от 05.12.2019 г.

Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 30+170 и етапна връзка – нова тръбна канална мрежа за нуждите на АПИ бр.99 от 17.12.2019 г. 
122.

Разрешение за строеж № РС-122 от 11.12.2019 г.

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част В2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“ на територията на землището на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна бр. 99 от 17.12.2019 г. 
123.

Разрешение за строеж № РС-123 от 11.12.2019 г. 

„Шумозаглушителни стени – участък 4 – от км 106+900.00 до км 107+099.69 (вдясно по км) с. Нова Шипка, община Долни Чифлик, област Варна; участък 5 – от км 106+990.00 до км 107+629.13 (вляво по км) с. Нова Шипка, община Долни Чифлик, област Варна“, с местонахождение ПИ с идентификатор 51963.150.94 и ПИ с идентификатор 51963.130.107, с. Нова шипка, община Долни чифлик, област Варна.

бр.100 от 20.12.2019 г. 
124.

Разрешение за строеж № РС-124 от 11.12.2019 г.

 „Рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка № 103 (Пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Павлов)“ със следните етапи съгласно определените в писмо № АУ АУ22-94-(1)/ 09.12.2019 г. на възложителя ДП „НКЖИ“:

∙          Етап 1 от км 289+872.28 до км 290+558 – подмяна на стрелки №24 и 28 и пети приемно-отправен коловоз на гара Владимир Павлов;

∙          Етап 2 от км 290+558 до км 290+840 – реконструкция на нечетната гърловина на гара Владимир Павлов.

∙             Етап 3 от км 290+840 до км 291+434.32 – подмяна на железен път и стрелки след КС № 11 на гара Владимир Павлов до КС № 103 на гара Бургас, включително стрелки № 6 и 8 на коловоз „Връзка Изток-Запад“ и инсталиране на нова „S“-ова връзка свързваща коловоз „Връзка Изток-Запад“ с изтеглителния коловоз на гара Бургас, с местоположение: поземлени имоти: 07079.605.516, 07079.618.178 и 07079.618.1087, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

бр.100 от 20.12.2019 г. 
125.

Разрешение за строеж № РС-125 от 12.12.2019 г.

„Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ – Пристанищни приемни съоръжения за твърди и горими отпадъци в обеззаразителна станция за битови отпадъци на територията на „ПТ „Росенец“, територията на област Бургас, землище кв. Крайморие, Лесопарк Росенец, местност Пристанище Бургас – Росенец

бр. 101 от 27.12.2019 г. 
126.

Заповед № РС-126 от 16.12.2019 г.

Към № РС-23 от 08.05.2018 г. за строеж: „Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Крапец“ отклонение за ТП „ЕХО“ с. Рударци от П/ст „Перун и обособяване на ВЕЛ 20kV – „Делта хил“ на територията на област Перник – с. Рударци, с. Драгичево, кв. Църква и кв. Изток, община Перник и област София град – кв. Мърчаево, район Витоша, Столична община.

бр. 101 от 27.12.2019 г.
127.

Разрешение за строеж № РС-127 от 17.12.2019 г.

обект: Основен ремонт на Път III-4904 /О.п. Разград – Кубрат/ – жп гара Разград – /Разград – Дянково/ от км 0+000 до км 4+607.

бр. 101/27.12.2019 г. 
128.

Разрешение за строеж № РС-128 от 19.12.2019 г.

обект: Оборудване на 3 броя съществуващи АУЗПТ за нуждите на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка), в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост.

бр. 101/27.12.2019 г.  
129.

Разрешение за строеж № РС-129 от 19.12.2019 г.

Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от газоизмервателна станция „Дупница“ до границата с Република Гърция“, на територията на област Кюстендил, община Дупница, землищата на: гр. Дупница, с. Баланово, с. Джерман, с. Грамаде; община Бобошево, землищата на: с. Блажиево, с. Висока могила, с. Сопово, гр. Бобошево; община Кочериново, землищата на: с. Драгодан, с. Боровец, с. Бураново, с. Крумово; област Благоевград, община Благоевград, землищата на: с. Бучино, с. Българчево, с. Зелендол, с. Селище, с. Покровник, с. Падеш; община Симитли, землищата на: с. Железница, с. Докатичево, с. Тросково, с. Полена, с. Крупник, с. Полето, с. Ракитна, с. Мечкул; община Кресна, землищата на: с. Стара Кресна, с. Ощава, с. Влахи, гр. Кресна, с. Сливница, с. Будилци; община Струмяни, землищата на: с. Горна Крушица, с. Каменица, с. Микрево, с. Драката, с. Палат; община Сандански, землищата на: с. Вълково, с. Струма, гр. Сандански, с. Лебница, с. Дамяница; община Петрич, землищата на: с. Рибник, с. Старчево, с. Рупите, с. Митино, с. Дрангово, с. Марикостиново, с. Марино поле, с. Чучулигово, с. Кулата.

 бр.101 от 27.12.2019 г.
130. 

Заповед № РС-130 от 23.12.2019 г.

за обект: „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ от проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив-Бургас-Фаза 2

бр.3 от 10.01.2020 г.