Обхват, съвети за развитие, проучвания

Протокол и материали от трето заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране, проведено на 09.06.2023г. в гр. Пловдив
14 юни 2023 | 17:23
Протокол и приложенията към него от проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране, проведено на 02.06.2023 г.
14 юни 2023 | 10:17
Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион за планиране, инициирана на 29.05.2023 г.
09 юни 2023 | 13:43
Протокол и решение от проведена писмена процедура за вземане на неприсъствено решение за определяне степента на съответствие на Критерий 3 „Насърчаване на социално-икономическото развитие на региона“ от Критериите за приоритизация на постъпили концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), с нуждите и приоритетите на Югоизточен регион, и за определяне на точките, които да получат подадените концепции за принос към постигането им
08 юни 2023 | 15:57
Протокол от Писмена процедура за неприсъствено приемане на решения на РСР на СИР, инициирана на 22 май 2023 г.
07 юни 2023 | 15:34
Предварителен дневен ред на предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране, което ще се проведе на 02.06.2023 г.
29 май 2023 | 16:02
Предварителен дневен ред на предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион за планиране, което ще се проведе дистанционно на 8.06.2023 г.
29 май 2023 | 10:11
Предварителен дневен ред на предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране, което ще се проведе на 09.06.2023 г. в гр. Пловдив
26 май 2023 | 16:14
Протокол от писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион, инициирана на 21 март 2023 г.
24 април 2023 | 10:28
Протоколи от проведени неприсъствени процедури на РСР на СЗР
30 март 2023 | 10:53
Протокол от Писмена процедура за неприсъствено приемане на решения на РСР на СИР, инициирана на 19 януари 2023 г.
31 януари 2023 | 16:38
Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране за определяне на представителите на РСР на ЮЦР в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България за периода 2021 – 2027 г., както и в Комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕФСУ за програмен период 2021 – 2027 г.
05 януари 2023 | 14:49