Обяви
Полезна информация
Обяви
03 октомври 2022 | 16:55
Публикувани са Насоки за кандидатстване за повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на БАН

04 август 2022 | 14:40
Отчуждаване на имоти и части от имоти в землището на с. Кликач, община Карнобат

04 август 2022 | 12:48
Отчуждаване на имоти на територията на община Стара Загора

26 юли 2022 | 16:18
Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене“, ...

Виж всички
Полезна информация
07 март 2022 | 13:55
Съобщение във връзка с изменение на ЗУТ (ДВ, бр.16/2021г.) по отношение на чл.167, ал.1, т.2

13 януари 2022 | 16:44
Гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по нова програма за 2022 г.

12 ноември 2021 | 17:05
Уведомление за отмяна на противоконституционни текстове в ЗУТ

05 октомври 2021 | 17:10
ГД ГРАО осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите на 14 ноем...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
30 септември 2022 | 15:14
Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение н...

15 септември 2022 | 15:56
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи ...

14 септември 2022 | 10:06
Наредба за отменяне на Наредба №7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за ...

12 септември 2022 | 17:48
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Виж всички
Нормативни актове
14 юли 2022 | 16:37
Критерии за оценка и приоритизация на геозащитни обекти

16 май 2022 | 14:21
Прилагане на § 17 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредбата за изменение и допълнение ...

13 май 2022 | 15:00
Закон за пътищата. Правилник за прилагане на Закона за пътищата

13 май 2022 | 10:41
Закон за държавната собственост. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Виж всички