Обяви
Полезна информация
Обяви
11 септември 2020 | 14:15
Обявление

03 септември 2020 | 13:28
Втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в националната експертна тематич...

03 септември 2020 | 13:24
Втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет з...

18 август 2020 | 15:43
Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на...

Виж всички
Полезна информация
16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
15 септември 2020 | 14:18
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безоп...

11 септември 2020 | 16:58
Проект на Наредба за изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територият...

31 август 2020 | 12:11
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите ...

31 юли 2020 | 16:10
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/ил...

Виж всички
Нормативни актове
04 септември 2020 | 09:21
Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обс...

11 август 2020 | 16:49
Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строеж...

11 август 2020 | 15:18
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

14 юли 2020 | 19:00
Закон за устройство на територията

Виж всички