Обяви
Полезна информация
Обяви
05 ноември 2019 | 17:14
Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Балчик

25 септември 2019 | 09:32
Покана до екологични организации за участие в ТРГ за разработване на новата оперативна програма за подкре...

05 септември 2019 | 12:38
Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за изграждане на „Автомагистрала...

22 август 2019 | 12:39
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематич...

Виж всички
Полезна информация
16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
14 ноември 2019 | 14:00
Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

05 ноември 2019 | 17:09
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Зак...

25 октомври 2019 | 09:53
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

22 октомври 2019 | 12:09
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на уд...

Виж всички
Нормативни актове
21 юни 2019 | 10:35
Закон за устройство на територията

23 май 2019 | 14:07
Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (обн., ДВ, бр....

26 февруари 2019 | 18:00
ЗАКОН за управление на етажната собственост

26 февруари 2019 | 16:07
Становища на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събр...

Виж всички