Обяви
Полезна информация
Обяви
04 ноември 2020 | 16:46
Обявление за стартиране на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрира...

30 октомври 2020 | 13:00
Обявление за отчуждаване на частни имоти в с. Обручище, община Гълъбово, за развитие на дейностите пред р...

22 октомври 2020 | 10:59
Обявление за отчуждаване на частен имот за реализиране на железопътен надлез на територията на район „Иск...

19 октомври 2020 | 15:42
Отчуждаване на имоти за държавна нужда в землището на село Сестримо, община Белово

Виж всички
Полезна информация
16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
23 ноември 2020 | 14:23
Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъ...

26 октомври 2020 | 16:25
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за водоснабдяването и канализаци...

15 октомври 2020 | 09:29
Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на програма „Разви...

15 септември 2020 | 14:18
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безоп...

Виж всички
Нормативни актове
27 октомври 2020 | 19:00
Закон за устройство на територията

21 октомври 2020 | 11:08
Наредба № РД-02-20-2 от 28.09.2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоа...

08 септември 2020 | 12:00
ЗАКОН за горите

08 септември 2020 | 09:29
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи

Виж всички