Обяви
Полезна информация
Обяви
18 април 2019 | 11:32
Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 32 „Пътен надл...

12 април 2019 | 15:34
Покана за предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник (д...

11 април 2019 | 16:35
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Из...

05 април 2019 | 15:55
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен пла...

Виж всички
Полезна информация
19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
25 април 2019 | 16:09
Проект на Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за пер...

25 април 2019 | 16:01
Проект на Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от...

25 април 2019 | 15:52
Проект на Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите ...

07 март 2019 | 14:44
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството...

Виж всички
Нормативни актове
26 февруари 2019 | 18:00
ЗАКОН за управление на етажната собственост

26 февруари 2019 | 16:07
Становища на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събр...

31 януари 2019 | 18:11
Закон за устройство на територията

23 януари 2019 | 17:01
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработван...

Виж всички