Обяви
Полезна информация
Обяви
13 декември 2018 | 16:41
Изменени са насоките за кандидатстване по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА...

19 ноември 2018 | 11:12
Прекратяване на тръжната процедура за предоставяне на услуги за "Организиране на събития по програмите за...

14 ноември 2018 | 10:58
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот в МРРБ

31 октомври 2018 | 14:28
Семинари за подготовка на проекти по втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна прогр...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
23 ноември 2018 | 13:39
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД – 02 – 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от када...

23 ноември 2018 | 13:36
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаванет...

16 ноември 2018 | 18:21
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се ...

16 ноември 2018 | 17:33
Проект на постановление за изменение на постановление № 293/2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа №...

Виж всички
Нормативни актове
12 декември 2018 | 15:01
Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, ...

27 ноември 2018 | 16:08
Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната си...

28 септември 2018 | 15:00
ЗАКОН за пътищата

27 септември 2018 | 08:42
Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища

Виж всички