Обяви
Полезна информация
Обяви
23 май 2023 | 10:42
Отворени са първите покани за проектни концепции по Териториалните стратегии по програмите на България с ...

22 май 2023 | 11:29
Отчуждаване на имоти на територията на община Карнобат

15 май 2023 | 17:17
Обявление за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на технологична площадка на компресорн...

15 май 2023 | 17:17
Отчуждаване на имот и част от имот - частна собственост в землището на с. Чирен

Виж всички
Полезна информация
01 юни 2023 | 13:40
Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

20 февруари 2023 | 12:09
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

01 февруари 2023 | 16:59
УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативн...

11 ноември 2022 | 13:36
Възможно прекъсване на работата web услугите и електронната поща на МРРБ на 12.11.2022 г.

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
01 юни 2023 | 16:16
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Зак...

23 май 2023 | 17:15
Проект за обществено обсъждане на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ

23 май 2023 | 15:40
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приеман...

11 май 2023 | 15:26
Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от п...

Виж всички
Нормативни актове
01 юни 2023 | 12:22
Решение № 4-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологичн...

26 май 2023 | 11:31
Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

28 март 2023 | 09:15
Наредба № РД-02-20-2/24.10.2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено полз...

21 февруари 2023 | 00:00
Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игр...

Виж всички