Обяви
Полезна информация
Обяви
16 юни 2022 | 11:43
Обявление за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на обект „Модернизация на железопътнат...

16 юни 2022 | 11:08
Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ на тер...

08 юни 2022 | 12:36
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждането на Подобект 13 „Пътен прелез на км...

31 май 2022 | 13:41
Приключи общественото обсъждане на Доклада за екологична оценка на програмата Интеррег VI-A Румъния - Бъл...

Виж всички
Полезна информация
07 март 2022 | 13:55
Съобщение във връзка с изменение на ЗУТ (ДВ, бр.16/2021г.) по отношение на чл.167, ал.1, т.2

13 януари 2022 | 16:44
Гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по нова програма за 2022 г.

12 ноември 2021 | 17:05
Уведомление за отмяна на противоконституционни текстове в ЗУТ

05 октомври 2021 | 17:10
ГД ГРАО осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите на 14 ноем...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
17 юни 2022 | 15:57
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/ил...

06 юни 2022 | 16:54
Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републик...

16 май 2022 | 20:31
Проект на методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществен...

11 май 2022 | 19:09
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за пр...

Виж всички
Нормативни актове
26 май 2022 | 15:39
Указания за условията и реда за издаване на разрешенията за строеж за аварийно-възстановителните работи н...

16 май 2022 | 14:21
Прилагане на § 17 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредбата за изменение и допълнение ...

13 май 2022 | 15:00
Закон за пътищата. Правилник за прилагане на Закона за пътищата

13 май 2022 | 10:41
Закон за държавната собственост. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Виж всички