ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027 - Цели

Програмата ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027 е създадена за да отговори на нуждите и предизвикателствата пред трансграничния регион, идентифицирани от Териториалния анализ и в съответствие с ключови политики на Европейския съюз като като зелен и цифров преход, Териториален дневен ред 2030, разширяване на ЕС със Западните Балкани. 

Общата цел на програмата е укрепване на териториалното сближаване в трансграничен регион между Република България и Република Северна Македония, необходимо за развитието на трансграничния регион и намаляването на неравенствата между по-добрите места и тези с по-малко проспериращи перспективи или изоставащи.

В програмната стратегия са заложени интегрирани мерки за териториално развитие – подкрепа на МСП за подобряване на тяхната конкурентоспособност и за поставяне основите за създаване на трансгранични вегиги на стойност( кооперативни трансгранични пазари), подобряване на мобилността и свързаността в региона за справяне с нарастващия трафик на хора и стоки между двете страни, както и подкрепа на съвместни действия за опазване на околната среда и опазване на биоразнообразието на трансграничния регион, които съчетават защита и опазване или поставят фокус върху устойчивите решения за опазване на биологичното разнообразие, развитие на зелена инфраструктура.