ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027 - Програмни приоритети

 

Приоритет

Специфични цели

Бюджет в евро

ПО 1: По-зелен трансграничен регион

1.1 Засилване опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градски региони, и намаляване на всички форми на замърсяване

     4 672 860    

 

ПО 2: По-свързан трансграничния регион

2.1 Подобряване на регионалната свързаност и насърчаване на икономическия растеж в трансграничния регион

     9 345 720    

 

ПО 3: Интегрирано развитие на трансграничния регион

3.1 Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в райони, различни от градските

     14 018 580   

 

Общ бюджет

 

31 152 400

 

ПО 1: По-зелен трансграничен регион

 

Дейности:

 • Инвестиции в изграждането на зелени площи (зелени балкони, зелени стени, зелени покриви, атриуми, зелени настилки, зелени паркинги, зелени огради, шумови прегради и др.);
 • Инвестиции в развитието на зелени площи в градските и крайградските райони, включително подобряване на връзките между зелените площи (треви и улични дървета/хедж, улични зелени и зелени жилки, зелени детски площадки/училищни площадки, зелени и цветни площади, зелени брегове);
 • Инвестиции в развитието на естествени зелени градски зони (градски парк, исторически парк/градина, малък парк/парк, зелено пространство в съседство, институционално зелено пространство, съоръжение за зелени спортове, гора, храсти, изоставени и изоставени зони с участъци на дива природа);
 • Инвестиции в развитието на зелени площи за управление на водите (скали, възстановяване на възвишения и озеленяване на природата, дъждовни градини или устойчиви градски дренажни системи (SUDS), натурализирани водоеми за поройни дъждове, зони за биозадържане);
 • Подкрепа за съвместни стратегии и планове за действие за разработване на нови инструменти, както и за трансфер на решения между съответните заинтересовани страни;

 

Целеви групи:

 • Местни власти и регионални структури на централната администрация
 • Научноизследователска и развойна дейност, академични и научни институции
 • НПО

 

ПО 2: По-свързан трансграничeн регион

 

Инвестициите ще бъдат под формата на проект от стратегическо значение - откриване на нов гранично-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово.

 

Инвестициите по този приоритет ще допринесат за външната политика на ЕС, като се придържат към най-актуалните стандарти за защита на сигурността и граничния контрол. Широкото и многосекторно въздействие на инвестициите върху различни направления на политиката на ЕС защитава неговата стратегическа ориентация по отношение на регионалната свързаност и трансграничната мобилност в област, която скоро се очаква да се присъедини към ЕС. Основната цел на интервенциите по този приоритет е подобряване на регионалната свързаност и подпомагане на икономическия растеж в областта на трансграничното сътрудничество чрез 1) улесняване на нарастващия трафик на хора и стоки между двете държави, 2) укрепване на комуникационните връзки между двете държави и 3) подобряване и разширяване на достъпа до основната TEN-T.

В продължение на подписаното през 1999 г. споразумение между правителството на Република Македония и правителството на Република България за откриване на нови международни гранично-пропускателни пунктове (ГКПП) Струмяни – Берово и Симитли – Пехчево, през 2001 г. са изградени  ГКПП Струмяни – Берово и пътят за достъп, на територията на Република Северна Македония, докато на територията на Република България все още не са изградени както пътният участък, така и ГКПП. В съответствие с горепосоченото споразумение пътният участък и ГКПП на територията на Република България се предвиждаха да бъдат финансирани по Инициатива за външните граници от 2003 г., но не бяха осъществени. Необходимостта от укрепване на регионалната свързаност и от улесняване на нарастващия трафик на хора и стоки между Република България и Република Северна Македония е актуална.

Липсващите връзки в предоставянето на съвместни трансгранични бизнес услуги и такива от общ интерес са основен фактор за отрицателната демографска динамика, която се проявява в района. Липсата на инфраструктура, благоприятстваща предоставянето на услуги от интерес за общността и бизнеса, допълнително налага сериозни социални последици, включително по-голямо социално изключване и неравенство, както и предизвикателства пред предоставянето на услуги за отдих, пазарите на труда и жилищното настаняване. По отношение на междурегионалната свързаност, липсата на железопътна връзка между двете държави и нарастващият трансграничен трафик се породи  необходимост от подобряване на капацитета за обслужване на настоящия ГКПП и разширяване на достъпа до TEN-T, като се вземат предвид и перспективите за ускорено разширяване на ЕС.

Дейности:

- Модернизиране на съществуващите и изграждане на нови ГКПП;

- Закупуване на специализирано техническо оборудване на базата на ИКТ решения;

- Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови пътища и в двете държави;

- Оценки на въздействието върху околната среда и други свързани с проекта оценки

 

Целеви групи:

 • Жители, посетители и бизнеса в трансграничния регион

 

ПО 3: Интегрирано развитие на трансграничния регион

 

Дейности:

 • Дейности, насочени към повишаване на производствения капацитет на МСП, с цел превръщането на предприятията в по-екологични, по-дигитални и по-конкурентоспособни (технологична модернизация);
 • Дейности, насочени към подобряване знанията и уменията на МСП за работа в по-екологична, по-дигитална и по-конкурентна среда (придобиване на нови знания и умения, включително достъп до външни финанси);
 • Действия, насочени към изграждане на ефективен процес на разработване на продукти (процесът обхваща всички стъпки - от концепция до пазарна реализация на съответния продукт) и достигане до нови пазари (маркетинг, предприемачество, интернационализация);
 • Подобряване на мобилността и свързаността на транспортната и инженерната инфраструктура чрез развитие на системи за алтернативно придвижване, включително мрежа от велоалеи, „черни“ горски и полски пътища, хеликоптерни площадки и др.;
 • Разработване и предлагане на интегрирани регионални туристически продукти за различни активности и локации с включване на културно-историческото наследство и природните дадености; съвместни действия за диверсификация на формите на туристическите услуги и осъществяване на всесезонен туризъм в района на ТГС;
 • Разработване на интегрирани целеви финансови пакети за насърчаване на дейността и разкриване на нови МСП в областта на туризма с акцент върху семейните предприятия и предлагането на местни продукти – винен и гастро-туризъм, селски еко-туризъм, вело-туризъм, лов и риболов, „оф-роуд“ - туризъм и др.;
 • Създаване на съвместна мрежа от локации за прилагане на концепции от типа „зелено училище“, „ на село“, „на гости при ...“, „приготвено от....“ и т.н.;
 • Разработване и прилагане на съвместни мерки за ограничаване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор вследствие на пандемични и епидемични ситуации; насърчаване на развитието на здравния и възстановителен туризъм - услуги и продукти, свързани със закаляването, активния отдих, спортуването на открито, укрепване на имунитета и подобряване на здравния статус чрез балнео и СПА процедури, климатолечение, калолечение; съчетаване на кратки почивки от различен вид с индивидуални пътувания.

 

Целеви групи:

 • Местни/регионални органи и органи, регионални структури на централни публични органи
 • НПО
 • Научноизследователска и развойна дейност, академични институции и институции за обучение
 • Социални институции
 • ММСП