ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027 - Лица за контакт

Национален орган и Национално звено за контакт за Република България
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София 1000, ул. "Стефан Караджа" № 9 

 

Милен Обретенов, директор 

Отдел „Програми Интеррег“

Тел: +359 2 9405 592
MObretenov@mrrb.government.bg 

Ирина Рангелова, експерт
Тел: +359 2 9405 596 
IRangelova@mrrb.government.bg 

Първо ниво на контрол
Лиза Каменова, експерт в отдел Програми Интеррег
Тел: + 359 2 9405 594
LKamenova@mrrb.government.bg 

Мирослава Бонжилова, експерт в отдел Програми Интеррег

тел.: +359 2 9405 544

miroslava.bonzhilova@mrrb.government.bg

Управляващ орган / Съвместен секретариат
Managing Authority/Joint Secretariat

Ministry of Finance, Hungary

Office Address: Széchenyi István tér 7-8, 1051 Budapest

Postal Address: József nádor tér 2-4, 1051 Budapest

danube@pm.gov.hu

www.interreg-danube.eu