ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027 - Лица за контакт

Национален орган и Национално звено за контакт за Република България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
София 1000, ул. "Стефан Караджа" № 9 

 

Цветомир Цанев, началник

Отдел „Програми Интеррег“
Тел: +359 (2) 9405 556 
tsvetomir.tsanev@mrrb.government.bg

 

Марта Цветанова, експерт

Тел: +359 29405 545

MTToteva@mrrb.government.bg

 

Първо ниво на контрол
Елвина Георгиева

Тел: +359 2 9405 673

EVGeorgieva@mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Виктория Николова

тел.: +359 2 9405 536

viktoria.nikolova@mrrb.government.bg

 

Управляващ орган / Съвместен секретариат
Managing Authority/Joint Secretariat

Ministry of Finance, Hungary

Office Address: Széchenyi István tér 7-8, 1051 Budapest

Postal Address: József nádor tér 2-4, 1051 Budapest

danube@pm.gov.hu

www.interreg-danube.eu