ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027 - Програмни приоритети

Тематична концентрация

Цел на политиката (ЦП) /

Интеррег Специфичната цел  (ISO)

Специфична цел (СЦ)

ЦП1: Конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и на регионалната свързаност на ИКТ

СЦ(i): Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии

СЦ(iv): Развитие на уменията за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество

ЦП2: По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност

СЦ(ii) Насърчаване на енергията от възобновяеми източници в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001, включително критериите за устойчивост, посочени в нея;

СЦ(iv) Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи;

СЦ(v) Подкрепа за осигуряването на достъп до вода и на устойчивото управление на водите;

СЦ(vii) Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

ЦП4: По-социална и по-приобщаваща Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права

СЦ (i) Повишаване на ефективността и приобщаващия характер на пазарите на труда и достъпа до висококачествена заетост чрез развитието на социална инфраструктура и насърчаване на социалната икономика;

СЦ (ii) Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда;

СЦ (vi) Засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации;

ISO1

(d) Подобряване на институционалния капацитет на публичните власти и на заинтересованите страни за прилагане на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни, както и други териториални стратегии

(f) Други дейности в подкрепа на по-добро управление на сътрудничеството

 

За да изпълни целите си, поставени в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на регионална политика, програмата ще финансира проекти с транснационално измерение по четири приоритета, както следва:

Приоритет 1 „По-конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион“ (Цел на политиката 1 – ЦП1)

 Избраната Специфична цел 1.(i): Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии допринася за насърчаване на сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите, изграждането на капацитет и обмена на опит между индустриални и технологични центрове и паркове, университети, научни институти и др.

В рамките на Специфична цел 1.(iv): Развитие на уменията за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество програмата ще подкрепя развитието на знания и умения за идентифициране на стратегически области за интервенция.

Приоритет 2 „По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион“ (ЦП2)

В рамките на този приоритет програмата ще финансира проекти, които допринасят за постигане на следните четири специфични цели:

  • Специфична цел 2.(ii) Насърчаване на енергията от възобновяеми източници в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001, включително критериите за устойчивост, посочени в нея;
  • Специфична цел 2.(iv) Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи;
  • Специфична цел 2.(v) Подкрепа за осигуряването на достъп до вода и на устойчивото управление на водите;
  • Специфична цел 2.(vii) Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

Приоритет 3 „По-социален Дунавски регион “ (ЦП4) на програмата е насочен към социално-икономическото развитие на Дунавския регион, чрез осигуряване на достъп до по-ефективен пазар на труда, до качествено образование и условия за учене през целия живот, както и чрез популяризиране на културното наследство и възможностите за туризъм в региона. Избрани са следните специфични цели:

  • Специфична цел 4.(i) Повишаване на ефективността и приобщаващия характер на пазарите на труда и достъпа до висококачествена заетост чрез развитието на социална инфраструктура и насърчаване на социалната икономика;
  • Специфична цел 4.(ii) Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда;
  • Специфична цел 4.(vi) Засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации;

Приоритет 4 „По-добро управление на сътрудничеството в Дунавския регион“  се основава на Интеррег Специфичната цел  ISO1, като са избрани следните дейности:

(d) „Подобряване на институционалния капацитет на публичните власти и на заинтересованите страни за прилагане на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни, както и други териториални стратегии“, в рамките на която се оказва подкрепа за управлението и изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR), както и

 (f) „Други дейности в подкрепа на по-добро управление на сътрудничеството“, в рамките на която се предвиждат дейности в подкрепа на повишаването на институционалния капацитет за териториално управление.