ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027 - Цели

Основна мисия на програма Дунавски регион 2021-2027 е подобряване на институционалната платформа и създаване на устойчива среда за транснационално сътрудничество с цел териториална, икономическа и социална интеграция, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г.

 

В този много хетерогенен и разнообразен регион специално внимание следва да се обърне към общите предизвикателства, за да се гарантира, че различните нужди на страните (предвид техния различен политически и икономически статус) се разглеждат по балансиран и добре интегриран начин.

Програмата насърчава споделянето на отговорността към предизвикателствата и проблемите и прилагането на общи решения, като по този начин се постигне сближаване на участващите региони. 

Всички предизвикателства, идентифицирани от териториалния анализ на програмата, са в съответствие с плана за действие на Дунавската стратегия. Съответно и приоритетите на програмата, а именно: Иновации,  Свързаност; Околна среда и Добро управление, съвпадат с тези на  Дунавската стратегия.