ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027 - Структура на управление

Управляващ орган на програмата е Министерство на финансите, Унгария.

 

Одитен орган на програмата е Главна дирекция "Одит на европейските фондове" на Унгария, като се предвижда създаване на група на одиторите към Одитния орган.

 

Държавите-участнички номинират национални органи, чиито основни функции са насочени главно към осигуряване на системите за първо ниво на контрол на разходите извършени от съответните бенефициенти и сключването на договори за националното съфинансиране с партньорите по одобрените за финансиране проекти и извършване на разплащания по тях.

 

Национален орган за Република България е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

 

Съвместен секретариат: структура в рамките на Министерство на финансите, Унгария.

Комитет за наблюдение: Основен орган за взимане на решения по програмата. Главната му задача е осигуряване на качественото и ефективно изпълнение на програмата, включително одобрение на проектите за финансиране. Състои се от представители на всички участващи страни в програмата.