ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027 - Лица за контакт

Управляващ орган: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (Д УТС)
ул. „Стефан Караджа“ № 9
София 1000, България 

ma_ipacbc@mrrb.government.bg

 

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ ИПП Трансгранично сътрудничество

Маргарита Велчева
тел. +359 2 9405 375 
MVelcheva@mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Ирена Георгиева-Денева

тел.: +359 2 9405 547

IDeneva@mrrb.government.bg

 

Отдел Финансово управление и контрол
Емилия Елореева
+359 2 9405 379
EEloreeva@mrrb.government.bg

 

Национален орган:

Министерство на местното самоуправление на Република Македония
1000 Скопие, ул. "Кирил и Методий" № 54
Телефон: +389 (0)2 3 216 134;
Факс: +389 (0)2 3 216 134
http://www.mls.gov.mk/

 

Съвместен секретариат – главен офис
Кюстендил 2500, ул. "Марин Дринов" №7 (бивш Пионерски дом)
Телефон/факс: +359 (0)78 55 11 83/5; 078 58 01 01; Факс: +359 (0)78 55 11 85
e-mail: jtsipakyustendil@gmail.com 

Съвместен секретариат - клон Струмица
Струмица 2300, ул. "Благой Йанков Мучето" ББ, Дом на АРМ (Градски Парк) Струмица
Телефон: +389 (34) 330 331 е-маил: jtsipakyustendil@gmail.com