Наредби

Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.)
23 януари 2017 | 11:01
НАРЕДБА № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
04 октомври 2016 | 14:41
Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството
19 август 2016 | 14:27
Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
19 април 2016 | 14:09
Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели
12 февруари 2016 | 13:58
Наредба №15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
22 януари 2016 | 00:00
Изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали
20 май 2015 | 00:00
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
17 февруари 2015 | 10:58
Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
10 февруари 2015 | 00:00
Наредба № V-12-707 от 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти
23 януари 2015 | 17:23
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
23 януари 2015 | 11:54
Наредба № РД-02-20-1 от 19 юни 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им
12 декември 2014 | 15:58