Наредби

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. попр., бр. 98 от 2004 г. изм., бр. 102 от
02 февруари 2019 | 00:00
Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г., изм. и доп., бр. 82 от 2014 г. и бр. 99 от 2018 г.)
12 декември 2018 | 15:01
Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
27 ноември 2018 | 16:08
Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
27 септември 2018 | 08:42
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
20 юли 2018 | 11:34
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии
20 юли 2018 | 11:29
НАРЕДБА № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
01 август 2017 | 00:00
НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
11 юли 2017 | 00:00
НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
11 юли 2017 | 00:00
НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 19.1.2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
02 февруари 2017 | 09:19
Наредба № РД-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "одитор по пътна безопасност"
26 януари 2017 | 14:10
Наредба № РД-02-20-2 от 8.6.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите
23 януари 2017 | 14:51