Наредби

Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.)
23 януари 2017 | 11:01
Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
13 януари 2017 | 00:00
Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за простр
16 декември 2016 | 11:57
НАРЕДБА № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
04 октомври 2016 | 14:41
Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството
19 август 2016 | 14:27
Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
19 април 2016 | 14:09
Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
17 февруари 2016 | 10:47
Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели
12 февруари 2016 | 13:58
НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г.за техническите паспорти на строежите
13 октомври 2015 | 10:18
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
17 февруари 2015 | 10:58
Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
10 февруари 2015 | 00:00
Наредба № V-12-707 от 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти
23 януари 2015 | 17:23