Наредби

Наредба № 5 от 23 септември 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата
09 декември 2011 | 00:00
Наредба № РД-02-20-14/ 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор
08 декември 2011 | 00:00
Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1994 г. за проектиране на заведения за социални грижи (ДВ, бр. 74 от 1994 г.)
19 април 2011 | 00:00
Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
26 януари 2011 | 00:00
Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
25 ноември 2010 | 00:00
НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)
24 септември 2010 | 00:00
Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и с
19 януари 2010 | 00:00
Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
23 декември 2009 | 00:00
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
06 ноември 2009 | 00:00
Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
09 септември 2009 | 00:00
Наредба № 2 от 2009 г.за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр. 46 от 2009 г.)
31 август 2009 | 00:00
Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.)
31 август 2009 | 00:00