Наредби

Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
01 април 2014 | 00:00
Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води
04 септември 2013 | 14:10
Наредба №5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане
04 септември 2013 | 14:07
Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
01 март 2013 | 00:00
Наредба № 35 от 30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура
14 декември 2012 | 00:00
Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
29 ноември 2012 | 00:00
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
22 октомври 2012 | 00:00
НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
08 август 2012 | 00:00
НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
30 май 2012 | 00:00
Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.)
17 февруари 2012 | 00:00
НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
06 януари 2012 | 00:00
Наредба № 5 от 23 септември 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата
09 декември 2011 | 00:00