Наредби

Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
26 януари 2011 | 00:00
Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
25 ноември 2010 | 00:00
НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)
24 септември 2010 | 00:00
Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и с
19 януари 2010 | 00:00
Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
23 декември 2009 | 00:00
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
06 ноември 2009 | 00:00
Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
09 септември 2009 | 00:00
Наредба № 2 от 2009 г.за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр. 46 от 2009 г.)
31 август 2009 | 00:00
НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
19 юни 2009 | 00:00
Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
10 февруари 2009 | 00:00
Изменение на норми за проектиране на бетонови и стоманобетонови конструкции
27 юни 2008 | 00:00
Наредба №15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра
01 януари 2007 | 00:00