Наредби

Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.)- Приложения
01 януари 2007 | 00:00
Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г. изм., бр. 73 от 2
01 януари 2007 | 00:00
НАРЕДБА № 1 за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи
01 януари 2007 | 00:00
Наредба за отменяне на Наредба № 4 от 1999 г. за защита от шум на територията на населените места (ДВ, бр. 41 от 1999 г.)
01 януари 2007 | 00:00
НАРЕДБА № 3 ОТ 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница
26 октомври 2006 | 14:10
Наредба №19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастрална карта и кадастралните регистри
21 февруари 2006 | 14:47
Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях
20 април 2005 | 00:00