„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Дирекция за национален строителен контрол“

Номер 10-18-005

 

 

ПОКАНА за провеждане на вътрешен конкурентен избор, който се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес:

https://sevop.minfin.bg/ - мини-процедура № 0592 в СЕВОП.

  • Прикачени файлове (8)
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение РД-02-14-261 от 16 март 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079203632
Удостоверено време: 19.03.2018 16:56:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление в ОВ на ЕС – прекратена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081876288
Удостоверено време: 24.04.2018 10:38:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077686757
Удостоверено време: 08.02.2018 15:55:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079203612
Удостоверено време: 19.03.2018 16:56:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079203623
Удостоверено време: 19.03.2018 16:56:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079203602
Удостоверено време: 19.03.2018 16:56:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077292961
Удостоверено време: 26.01.2018 18:42:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    писмо 90-03-24 от 22 февруари 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078119200
Удостоверено време: 22.02.2018 15:38:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (8)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.