„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“

Номер 10-18-025

Вътрешен конкурентен избор, който се провежда електронно чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес:

https://sevop.minfin.bg/   секция „Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор)

и е наличен в системата под номер 0711.

  • Прикачени файлове (11)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083622007
Удостоверено време: 18.05.2018 15:55:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086628886
Удостоверено време: 26.06.2018 10:18:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086628939
Удостоверено време: 26.06.2018 10:19:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключен договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120008964
Удостоверено време: 13.03.2020 16:48:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081907072
Удостоверено време: 24.04.2018 16:16:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083617319
Удостоверено време: 18.05.2018 15:05:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083617375
Удостоверено време: 18.05.2018 15:05:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083617400
Удостоверено време: 18.05.2018 15:05:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086628819
Удостоверено време: 26.06.2018 10:18:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080132942
Удостоверено време: 30.03.2018 14:54:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082617219
Удостоверено време: 04.05.2018 14:27:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.