Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол

Номер 10-18-038

Вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки, който се провежда електронно чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес:

https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор). В СЕВОП поръчката е налична под номер 0807.

  • Прикачени файлове (11)
Документация
    10-18-038 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082456012
Удостоверено време: 02.05.2018 14:15:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085475828
Удостоверено време: 12.06.2018 17:06:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087884225
Удостоверено време: 12.07.2018 11:54:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087884251
Удостоверено време: 12.07.2018 11:55:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за прикючил договор в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094915005
Удостоверено време: 31.01.2019 14:17:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083992037
Удостоверено време: 23.05.2018 17:01:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085475663
Удостоверено време: 12.06.2018 17:04:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085475696
Удостоверено време: 12.06.2018 17:05:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085475749
Удостоверено време: 12.06.2018 17:05:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087884290
Удостоверено време: 12.07.2018 11:55:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084647828
Удостоверено време: 01.06.2018 16:40:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.