Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Номер 10-18-050

Вътрешен конкурентен избор (минипроцедура) 0840 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/

  • Прикачени файлове (10)
Документация
    10-18-050 покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084386130
Удостоверено време: 29.05.2018 14:40:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086575040
Удостоверено време: 25.06.2018 17:01:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090118301
Удостоверено време: 23.08.2018 10:07:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090118637
Удостоверено време: 23.08.2018 10:17:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за изпълнен договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092029806
Удостоверено време: 29.10.2018 11:04:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086574970
Удостоверено време: 25.06.2018 17:01:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086574991
Удостоверено време: 25.06.2018 17:01:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086575012
Удостоверено време: 25.06.2018 17:01:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090118318
Удостоверено време: 23.08.2018 10:08:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085657026
Удостоверено време: 14.06.2018 17:26:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (10)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.