Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Номер 10-18-076

Вътрешен конкурентен избор (минипроцедура) 0943 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/ с предмет: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

  • Прикачени файлове (18)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091474803
Удостоверено време: 11.10.2018 09:58:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092931675
Удостоверено време: 26.11.2018 15:50:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092931681
Удостоверено време: 26.11.2018 15:50:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление писмени преводи Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117568636
Удостоверено време: 07.02.2020 11:38:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117573895
Удостоверено време: 07.02.2020 13:16:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131956497
Удостоверено време: 04.09.2020 17:01:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение - 2 ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000132381748
Удостоверено време: 10.09.2020 16:52:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000141434192
Удостоверено време: 01.02.2021 16:43:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 писмени преводи Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090958465
Удостоверено време: 21.09.2018 15:55:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091474255
Удостоверено време: 11.10.2018 09:50:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091474293
Удостоверено време: 11.10.2018 09:51:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091474315
Удостоверено време: 11.10.2018 09:51:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091474758
Удостоверено време: 11.10.2018 09:58:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092931698
Удостоверено време: 26.11.2018 15:50:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    ДС Митра Транслейшънс Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117568621
Удостоверено време: 07.02.2020 11:38:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Допълнително споразумение - 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131956463
Удостоверено време: 04.09.2020 17:00:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089727855
Удостоверено време: 10.08.2018 15:06:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    съобщение отваряне цени - изх. № 91-00-53 от 02.10.2018 г. - по общ. пор. 10-18-076 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091180140
Удостоверено време: 02.10.2018 12:49:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (18)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.