Осигуряване на устни преводи – симултанен и консекутивен – за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Номер 10-18-077

Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, който се провежда електронно чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”, раздел „Мини-процедури“, № 0957.

  • Прикачени файлове (19)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091364131
Удостоверено време: 08.10.2018 12:10:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение или допълнителна информация
    Обявление за изменения или допълнителна информация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000142693019
Удостоверено време: 17.02.2021 16:56:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092850944
Удостоверено време: 23.11.2018 12:15:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092850957
Удостоверено време: 23.11.2018 12:15:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление устни преводи Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117568502
Удостоверено време: 07.02.2020 11:35:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117573949
Удостоверено време: 07.02.2020 13:17:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение на договор РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131380599
Удостоверено време: 24.08.2020 17:45:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131444585
Удостоверено време: 26.08.2020 10:54:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000142380000
Удостоверено време: 15.02.2021 16:58:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090645821
Удостоверено време: 11.09.2018 17:16:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091364008
Удостоверено време: 08.10.2018 12:08:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091364055
Удостоверено време: 08.10.2018 12:09:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091364085
Удостоверено време: 08.10.2018 12:09:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091364107
Удостоверено време: 08.10.2018 12:09:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092850978
Удостоверено време: 23.11.2018 12:16:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    ДС Интерланг Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117568463
Удостоверено време: 07.02.2020 11:35:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Допълнително споразумение към договор - 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131445768
Удостоверено време: 26.08.2020 11:15:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    10-18-077 устни преводи за МРРБ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089730003
Удостоверено време: 10.08.2018 15:46:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    писмо отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090958846
Удостоверено време: 21.09.2018 16:02:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (19)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.