„Доставка и монтаж на офис-оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Номер 10-19-009

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 22 от Рамково споразумение СПОР–7/15.03.2018 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция 1 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 1164.

  • Прикачени файлове (11)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097934844
Удостоверено време: 03.04.2019 16:31:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101574478
Удостоверено време: 27.05.2019 13:34:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101574543
Удостоверено време: 27.05.2019 13:35:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000108228318
Удостоверено време: 09.09.2019 14:28:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097934733
Удостоверено време: 03.04.2019 16:30:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097934761
Удостоверено време: 03.04.2019 16:30:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097934794
Удостоверено време: 03.04.2019 16:30:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097934822
Удостоверено време: 03.04.2019 16:31:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101574410
Удостоверено време: 27.05.2019 13:33:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложения за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095586437
Удостоверено време: 20.02.2019 16:01:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096888987
Удостоверено време: 15.03.2019 17:16:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.