Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на МРРБ.

Номер 10-19-025

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 5 от Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП) с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане".

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 1258.

  • Прикачени файлове (12)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105441880
Удостоверено време: 22.07.2019 14:13:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление възложена поръчка ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000108198868
Удостоверено време: 09.09.2019 12:50:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление възложена поръчка РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000108198878
Удостоверено време: 09.09.2019 12:50:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117964534
Удостоверено време: 11.02.2020 17:40:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103694814
Удостоверено време: 24.06.2019 13:16:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105442016
Удостоверено време: 22.07.2019 14:15:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105442027
Удостоверено време: 22.07.2019 14:15:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105442051
Удостоверено време: 22.07.2019 14:16:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор РД-02-29-226 от 26.08.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000108198884
Удостоверено време: 09.09.2019 12:50:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101567862
Удостоверено време: 27.05.2019 11:58:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Pismo 03-04-206_08.07.2019 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104559496
Удостоверено време: 08.07.2019 17:13:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Съобщение за удължаване на срок Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101760615
Удостоверено време: 30.05.2019 17:30:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (12)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.