„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Номер 10-19-045

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 22 от  Рамково споразумение СПОР–9/15.03.2018 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 1519.

  • Прикачени файлове (7)
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000107665931
Удостоверено време: 27.08.2019 15:46:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000106453133
Удостоверено време: 09.08.2019 14:54:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000107665875
Удостоверено време: 27.08.2019 15:44:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000107665898
Удостоверено време: 27.08.2019 15:45:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000107665916
Удостоверено време: 27.08.2019 15:45:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105893455
Удостоверено време: 29.07.2019 13:25:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000107166926
Удостоверено време: 19.08.2019 14:13:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (7)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.