„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“

Номер 10-19-070

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 5, ал. 1 от Рамково споразумение СПОР–23/13.11.2019 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет:"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)".

 

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 1733.

  • Прикачени файлове (18)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116564708
Удостоверено време: 22.01.2020 16:16:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118888789
Удостоверено време: 24.02.2020 11:32:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118977824
Удостоверено време: 26.02.2020 10:06:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление за изменение в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000141851740
Удостоверено време: 08.02.2021 11:26:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000142174021
Удостоверено време: 10.02.2021 11:08:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение ДС 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000152773468
Удостоверено време: 17.06.2021 11:29:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение 2 ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000152841640
Удостоверено време: 18.06.2021 11:34:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000158189942
Удостоверено време: 18.08.2021 17:26:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115540125
Удостоверено време: 06.01.2020 16:53:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116564512
Удостоверено време: 22.01.2020 16:13:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116564659
Удостоверено време: 22.01.2020 16:15:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116564674
Удостоверено време: 22.01.2020 16:15:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116564688
Удостоверено време: 22.01.2020 16:16:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118888817
Удостоверено време: 24.02.2020 11:32:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000141854478
Удостоверено време: 08.02.2021 12:02:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Допълнително споразумение № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000152773454
Удостоверено време: 17.06.2021 11:29:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114173010
Удостоверено време: 12.12.2019 14:32:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценови предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116104504
Удостоверено време: 15.01.2020 16:31:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (18)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.