“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”

Номер 10-19-078

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 19, ал. 1 от Рамково споразумение СПОР–29/22.11.2019 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”.

 

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 1800.

  • Прикачени файлове (17)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение № РД-02-14-126_12.02.2020 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117988516
Удостоверено време: 12.02.2020 12:00:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120448473
Удостоверено време: 20.03.2020 12:58:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120448491
Удостоверено време: 20.03.2020 12:59:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление за изменение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000165309314
Удостоверено време: 05.11.2021 10:38:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000165309329
Удостоверено време: 05.11.2021 10:38:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000255571762
Удостоверено време: 01.12.2023 10:40:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000255572164
Удостоверено време: 01.12.2023 10:43:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116503913
Удостоверено време: 21.01.2020 13:32:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117988553
Удостоверено време: 12.02.2020 12:00:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117988566
Удостоверено време: 12.02.2020 12:00:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117988601
Удостоверено време: 12.02.2020 12:01:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117988623
Удостоверено време: 12.02.2020 12:01:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор и приложения към него Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120448511
Удостоверено време: 20.03.2020 12:59:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение № РД-02-29-51(1) от 27.10.2021 г. към Договор № РД-02-29-51 от 16.03.2020 г Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000165309350
Удостоверено време: 05.11.2021 10:38:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Допълнително споразумение 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000255571784
Удостоверено време: 01.12.2023 10:40:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115182986
Удостоверено време: 30.12.2019 13:21:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на ценови оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117050860
Удостоверено време: 29.01.2020 16:15:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (17)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.