„Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“

Номер 10-20-009

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 18 от Рамково споразумение СПОР-27/21.11.2019 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет:„Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“.

 

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 1906.

  • Прикачени файлове (11)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122713912
Удостоверено време: 24.04.2020 11:55:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000124379378
Удостоверено време: 21.05.2020 10:52:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000124431692
Удостоверено време: 22.05.2020 10:57:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000175630589
Удостоверено време: 22.02.2022 13:49:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120002739
Удостоверено време: 13.03.2020 15:12:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122713809
Удостоверено време: 24.04.2020 11:54:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122713839
Удостоверено време: 24.04.2020 11:54:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122713894
Удостоверено време: 24.04.2020 11:55:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    договор с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000124379461
Удостоверено време: 21.05.2020 10:53:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000119054044
Удостоверено време: 27.02.2020 16:29:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на ценови оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000121025289
Удостоверено време: 31.03.2020 14:32:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.