„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“

Номер 10-20-038

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 18, ал. 1 от Рамково споразумение СПОР-2/10.03.2020 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет:„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“.

 

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2094.

  • Прикачени файлове (12)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133915570
Удостоверено време: 06.10.2020 12:15:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000137111325
Удостоверено време: 23.11.2020 16:36:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000137162211
Удостоверено време: 24.11.2020 10:12:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000196557600
Удостоверено време: 13.09.2022 16:14:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000128419909
Удостоверено време: 16.07.2020 12:38:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000129357514
Удостоверено време: 27.07.2020 15:17:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133915466
Удостоверено време: 06.10.2020 12:13:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133915499
Удостоверено време: 06.10.2020 12:14:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133915530
Удостоверено време: 06.10.2020 12:14:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000137110744
Удостоверено време: 23.11.2020 16:36:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000127871434
Удостоверено време: 08.07.2020 16:44:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133188705
Удостоверено време: 23.09.2020 16:42:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (12)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.