„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”

Номер 10-20-043

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 19, ал. 1 от  Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2144.

 

  • Прикачени файлове (10)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000132377723
Удостоверено време: 10.09.2020 15:44:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000135226871
Удостоверено време: 26.10.2020 10:51:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000135226907
Удостоверено време: 26.10.2020 10:52:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000186813280
Удостоверено време: 15.06.2022 17:08:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000132377666
Удостоверено време: 10.09.2020 15:43:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000132377684
Удостоверено време: 10.09.2020 15:44:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000132377705
Удостоверено време: 10.09.2020 15:44:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000135226834
Удостоверено време: 26.10.2020 10:51:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000128851227
Удостоверено време: 21.07.2020 14:17:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на ценови предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131419839
Удостоверено време: 25.08.2020 16:50:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (10)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.