"Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството"

Номер 10-20-052

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 18, ал. 1 от Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството".
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2172.

  • Прикачени файлове (13)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000132421499
Удостоверено време: 11.09.2020 15:42:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение или допълнителна информация
    Обявление за изменение в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000146713963
Удостоверено време: 09.04.2021 13:22:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000146714334
Удостоверено време: 09.04.2021 13:23:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000135232838
Удостоверено време: 26.10.2020 12:37:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000135314892
Удостоверено време: 28.10.2020 14:08:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000171119700
Удостоверено време: 06.01.2022 17:06:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000132421404
Удостоверено време: 11.09.2020 15:40:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000132421433
Удостоверено време: 11.09.2020 15:40:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000132421483
Удостоверено време: 11.09.2020 15:41:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000135232815
Удостоверено време: 26.10.2020 12:37:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000146677193
Удостоверено време: 09.04.2021 11:39:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000130842250
Удостоверено време: 17.08.2020 15:16:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на ценови оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131672840
Удостоверено време: 01.09.2020 16:02:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (13)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.