„Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“

Номер 10-20-060

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 19 от Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ)“.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2248.

  • Прикачени файлове (13)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133967332
Удостоверено време: 07.10.2020 16:28:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000136412246
Удостоверено време: 16.11.2020 11:20:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000136412285
Удостоверено време: 16.11.2020 11:20:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление за изменение в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000187213932
Удостоверено време: 17.06.2022 17:51:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000187213938
Удостоверено време: 17.06.2022 17:51:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000211444661
Удостоверено време: 23.01.2023 16:50:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133967219
Удостоверено време: 07.10.2020 16:26:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133967254
Удостоверено време: 07.10.2020 16:26:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133967268
Удостоверено време: 07.10.2020 16:27:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000136450660
Удостоверено време: 16.11.2020 12:30:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000187213929
Удостоверено време: 17.06.2022 17:51:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131676048
Удостоверено време: 01.09.2020 17:16:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133066287
Удостоверено време: 23.09.2020 12:02:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (13)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.