„Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“

Номер 10-21-052

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 18, ал. 1 от Рамково споразумение №СПОР-24/20.11.2019 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2613.

 

  • Прикачени файлове (10)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000168368694
Удостоверено време: 08.12.2021 16:49:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000170374230
Удостоверено време: 29.12.2021 10:22:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000170374271
Удостоверено време: 29.12.2021 10:22:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000196555894
Удостоверено време: 13.09.2022 16:03:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000168368613
Удостоверено време: 08.12.2021 16:48:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000168368640
Удостоверено време: 08.12.2021 16:49:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000168368665
Удостоверено време: 08.12.2021 16:49:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор № РД 02-29-266 от 21.12.2021 г. с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000170374305
Удостоверено време: 29.12.2021 10:23:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000165337519
Удостоверено време: 05.11.2021 15:59:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение Цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000167591807
Удостоверено време: 30.11.2021 17:14:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (10)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.