Услуги по почистване, щадящи околната среда на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД „ГРАО“, Дирекция „УТС и ГД „СППРР“, намиращи се извън територията на град София

Номер 11-19-011

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 7 от Рамково споразумение СПОР–28/21.12.2017 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда”.

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 1177.

  • Прикачени файлове (17)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД-02-14-411 от 25.04.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000099415444
Удостоверено време: 25.04.2019 10:36:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103353028
Удостоверено време: 21.06.2019 11:43:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103353069
Удостоверено време: 21.06.2019 11:43:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление за изменение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000140744513
Удостоверено време: 21.01.2021 12:26:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение в ОВ на ЕС 2021-OJS015-034175-bg Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000140802122
Удостоверено време: 22.01.2021 14:21:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение 2 в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000152775560
Удостоверено време: 17.06.2021 11:56:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение 2 ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000152840939
Удостоверено време: 18.06.2021 11:26:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000159562219
Удостоверено време: 03.09.2021 13:38:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097686314
Удостоверено време: 01.04.2019 16:28:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000099421597
Удостоверено време: 25.04.2019 11:57:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000099421612
Удостоверено време: 25.04.2019 11:57:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000099421628
Удостоверено време: 25.04.2019 11:57:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103353174
Удостоверено време: 21.06.2019 11:44:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение към договор № РД-02-29-107 от 14.01.2021 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000140744475
Удостоверено време: 21.01.2021 12:25:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Допълнително споразумение № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000152775559
Удостоверено време: 17.06.2021 11:56:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложения за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096559313
Удостоверено време: 07.03.2019 16:30:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098464636
Удостоверено време: 11.04.2019 17:26:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (17)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.