„Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

Номер 24-19-068
  • Прикачени файлове (7)
Документация
    Документация за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113800209
Удостоверено време: 09.12.2019 10:53:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113800139
Удостоверено време: 09.12.2019 10:52:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113800182
Удостоверено време: 09.12.2019 10:52:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114070790
Удостоверено време: 10.12.2019 11:03:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения до 23122019 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114965989
Удостоверено време: 23.12.2019 16:30:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116519484
Удостоверено време: 21.01.2020 16:36:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118412881
Удостоверено време: 17.02.2020 17:12:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (7)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.