Списък на общинските пътища

Списък на общинските пътища

10 февруари 2015 | 15:00
Прикачени файлове (41)

На основание чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата списъкът на общинските пътища и промените по него се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, след съгласуване с кметовете на общините.

 

В съответствие със задълженията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са разгледани и одобрени пътни трасета от общинската пътна мрежа, предложени от общинските администрации. В тази връзка до момента са издадени Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения за списъка на общинските пътища, както следва:

1.  Решение № 236 от 13 април 2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване на списъка на общинските пътища;

2.  Решение № 155 от 14 март 2009 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на утвърдения списък на общинските пътища;

3.   Решение № 301 от 13 май 2011 г. на Министерския съвет за обявяване на път – публична общинска собственост, за път - публична държавна собственост, за промяна в списъка на общинските пътища и за промяна в списъка на републиканските пътища;

4. Решение № 677 от 08 септември 2011 г. на Министерския съвет за   обявяване на част от пътища – публична общинска собственост, за публична държавна собственост, за промяна в списъка на общинските пътища и за промяна в списъка на републиканските пътища;

5. Решение № 807 от 4 октомври 2012 г.  на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с Решение № 155 на Министерския съвет от 2009 г. и с решения № 301 и 677 на Министерския съвет от 2011 г.;

6. Решение № 871 от 19 октомври 2012 г. на Министерския съвет за допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011  г. и № 807 от 2012 г.;

7. Решение № 1016 от 12 декември 2012 г. на Министерския съвет за допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с Решение № 155 на Министерския съвет от 2009 г., с решения № 301 и 677 на Министерския съвет от 2011 г. и с решения № 807 и 871 на Министерския съвет от 2012 г.;

8. Решение № 340 от  22 май 2014 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и № 677 от 2011  г. и № 807, № 871 и № 1016 от 2012 г.;

9. Решение № 646 от 18 септември  2014 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г.,   № 807, 871 и 1016 от 2012 г. и  № 340 от 2014 г.;

10.  Решение №110 от 20 февруари 2015 г. за обявяване на път 0 публична държавна собственост, за път - публична общинаска собственост и за промяна в списъка на общинските пътища;

11. Решение № 852 от 02 ноември 2015 г. на Министерския съвет за обявяване на път - публична общинска собственост, за път - публична държавна собственост, и за промяна в списъка на общинските пътища и в списъка на републиканските пътища;

12. Решение № 1031 от 30.12.2015 г. на Министерския съвет за допълнение на Решение № 236/ 2007 г., изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и № 677 от 2011 г., № 807, № 871 и № 1016 от 2012 г., № 340 и № 646 от 2014 г., № 110 и № 852 от 2015 г.;

13. Решение № 148 от 02 март 2016 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236/ 2007 г., изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и № 677 от 2011 г., № 807, № 871 и № 1016 от 2012 г., № 340 и № 646 от 2014 г., № 110, № 852 и № 1031 от 2015 г.;

14. Решение № 255 от 08 април  2016 г. на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, и за промяна в списъка на общинските пътища и в списъка на републиканските пътища";

15. Решение № 315 от 28 април  2016 г. на Министерския съвет за обявяване на път - публична общинска собственост, за път - публична държавна собственост, и за промяна в списъка на общинските пътища и в списъка на републиканските пътища";

16. Решение № 745 от 09 септември 2016 г. на Министерския съвет за допълнение на Решение № 236/ 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г. и № 148, 255 и 315 от 2016 г.;

17.Решение № 869 от 14 октомври 2016 г. на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път  - публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища";

18.  Решение № 957 от 14 ноември 2016 г. на Министерския съвет за допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г.,  № 301 и 677 от 2011  г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и  1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745 и 869 от 2016 г.;

19. Решение № 1030 от 02 декември 2016 г. на Министерския съвет за допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869 и 957 от 2016 г.;

20. Решение № 68 от 26 януари 2017 г. на  Министерския съвет за обявяване на път- публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, за обявяване на път - публична общинска собственост, за път - публична държавна собственост и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските  пътища;

21. Решение № 374 от 05 юли 2017 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68 от 2017 г.;

22. Решение № 545 от 26.09.2017 г. на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, и за допълнение в списъка на общинските пътища.

23. Решение № 646 от 26 октомври 2017 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет  № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374 и 545 от 2017 г.       

24.  Решение № 45 от 31 януари 2018 г. на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища. 

25.  Решение № 119 от 22 февруари 2018 г. на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища.      

26. Решение № 353 от 25 май 2018 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 от 2018 г.

27. Решение № 618 от 30 август 2018 г. на Министерския съвет за обявяване на пътен участък – публична държавна собственост, за публична общинска собственост, за обявяване на пътен участък – публична общинска собственост, за път – публична държавна собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища

28. Решение № 359 от 20 юни 2019 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г. и № 45 и 353 от 2018 г.

29. Решение № 20 от 17 януари 2020 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и  1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г. и № 359 от 2019 г.

30. Решение № 641 от 10 септември 2020 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и  1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г., № 359 от 2019 г. и № 20 от 2020 г.

31. Решение № 696 от 1 октомври 2020 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г., № 359 от 2019 г. и № 20 и 641 от 2020 г.

32. Решение № 887 от 1 декември 2020 г. на Министерския съвет за обявяване на път – публична общинска собственост, за път – публична държавна собственост, за обявяване на пътен участък – публична общинска собственост, за пътен участък – публична държавна собственост, и за промени в списъка на републиканските пътища и списъка на общинските пътища.

33. Решение № 283 от 1 април  2021 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г., № 359 от 2019 г. и № 20, 641, 696 и 887 от 2020 г.

34. Решение № 285 от 1 април 2021 г. на Министерския съвет за обявяване на път – публична общинска собственост, за път – публична държавна собственост, и за промени в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища.

35. Решение № 670 от 17 септември 2021 г. на Министерския за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г., № 359 от 2019 г., № 20, 641, 696 и 887 от 2020 г. и № 283 и 285 от 2021 г.

36. Решение № 552 от 29 юли 2022 г. на Министерския за допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г., № 359 от 2019 г., № 20, 641, 696 и 887 от 2020 г. и № 283, 285 и 670 от 2021 г.

37. Решение № 1028 от 16 декември 2022 г. за допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г., № 359 от 2019 г., № 20, 641, 696 и 887 от 2020 г., № 283, 285 и 670 от 2021 г., № 552 от 2022 г.

38.  Решение № 707 от 12 октомври 2023 г. за допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г., № 359 от 2019 г., № 20, 641, 696 и 887 от 2020 г., № 283, 285 и 670 от 2021 г. и № 552 и 1028 от 2022 г.

39.Решение № 888 от 14 декември 2023 г. за допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г., № 359 от 2019 г., № 20, 641, 696 и 887 от 2020 г., № 283, 285 и 670 от 2021 г., № 552 и 1028 от 2022 г. и № 707 от 2023 г., и за промяна на списъка на републиканските пътища

mrrb
  • Прикачени файлове (41)
    Решение № 1016 от 12.12.2012 г.
    Решение № 340 от 22.05.2014 г.
    Решение № 155 от 14 март 2009 г.
    Решение № 236 от 2007 г.
    Решение № 646 от 18.09.2014 г.
    Приложение 236 към Решение № 236 от 2007 г.
    Решение № 871 от 19.10.2012 г.
    Решение № 677 от 08.09.2011 г.
    Приложение към Решение № 155
    Решение 301 от 13.05.2011 г.
    Решение 807 от 04.10.2012 г.
    Решение 110 от 20.02.2015 г.
    Решение № 852 от 02.11.2015 г.
    Решение 1031 от 30.12.2015 г.
    Решение №148 от 02.03.2016 г.
    Решение № 255 от 08 април 2016 г.
    Решение № 315 от 28.04.2016 г.
    Решение № 745 от 09.09.2016 г.
    Решение № 869 от 14 октомври 2016 г.
    Решение № 957 от 14.11.2016 г.
    Решение № 1030 от 02.12.2016 г.
    Решение № 68 от 26.01.2017 г.
    Решение № 374 от 05.07.2017 г.
    Peшение № 545 от 26.09.2017 г.
    Решение № 646 от 26.10.2017
    Решение № 45 от 31.01.2018
    Решение 119 от 22.02.2018
    Решение 353 от 25.05.2018
    Решение 618 от 30.08.2018
    Решение № 359 от 20.06.2019 и Приложение
    Решение № 20 от 17.01.2020
    РМС № 641 от 10.09.2020 г.
    Решение № 696 от 01.10.2020
    Решение № 887 от 04.12.2020 г.
    Решение № 283 от 01.04 2021 г.
    Решение № 285 от 01.04.2021 г.
    Решение № 670 от 17.09.2021 г.
    Решение № 552 от 29.07.2022 г.
    Решение № 1028 от 16.12.2022 г.
    Решение № 707 от 12.10.2023 г.
    Решение № 888 от 14 декември 2023
Прикачени файлове (41)