Обяви
Полезна информация
Обяви
12 март 2019 | 14:07
Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 30 „Пъ...

05 март 2019 | 15:18
Обявление за принудително отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за изграждане на СОП...

13 февруари 2019 | 16:13
Отворена е втора покана по пилотната инициатива b-solutions за консултации по правни и административни пр...

29 януари 2019 | 14:41
Обявена е Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-...

Виж всички
Полезна информация
19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
07 март 2019 | 14:44
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството...

24 януари 2019 | 15:39
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за нацио...

23 януари 2019 | 13:00
Проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на елект...

22 януари 2019 | 12:47
Проект на Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интег...

Виж всички
Нормативни актове
26 февруари 2019 | 18:00
ЗАКОН за управление на етажната собственост

26 февруари 2019 | 16:07
Становища на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събр...

31 януари 2019 | 18:11
Закон за устройство на територията

23 януари 2019 | 17:01
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработван...

Виж всички