Обяви
Полезна информация
Обяви
24 март 2023 | 11:08
Инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обсл...

21 март 2023 | 14:38
Отчуждаване на част от имот - частна собственост за изграждане на площадката на ППС и ГИС "Калотина" и ав...

28 февруари 2023 | 13:00
Отчуждаване на имот – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железо...

21 февруари 2023 | 16:39
Отчуждаване на имоти за държавна нужда на територията на Софийска област и област София

Виж всички
Полезна информация
20 февруари 2023 | 12:09
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

01 февруари 2023 | 16:59
УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативн...

11 ноември 2022 | 13:36
Възможно прекъсване на работата web услугите и електронната поща на МРРБ на 12.11.2022 г.

21 октомври 2022 | 18:55
Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна прог...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
21 март 2023 | 11:55
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за...

13 март 2023 | 14:43
Проект на Наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към...

16 февруари 2023 | 13:43
Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и...

23 януари 2023 | 15:33
Проект на Наредба за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти

Виж всички
Нормативни актове
21 февруари 2023 | 00:00
Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игр...

10 февруари 2023 | 15:00
Закон за пътищата. Правилник за прилагане на Закона за пътищата

10 февруари 2023 | 11:00
Закон за движението по пътищата. Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата

02 февруари 2023 | 18:00
Закон за управление на етажната собственост

Виж всички