Обяви
Полезна информация
Обяви
13 февруари 2019 | 16:13
Отворена е втора покана по пилотната инициатива b-solutions за консултации по правни и административни пр...

29 януари 2019 | 14:41
Обявена е Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-...

18 януари 2019 | 11:45
Обявление за започнала отчуждителна процедура

14 януари 2019 | 16:54
Започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за „Път ІІ...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
24 януари 2019 | 15:39
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за нацио...

23 януари 2019 | 13:00
Проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на елект...

22 януари 2019 | 12:47
Проект на Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интег...

23 ноември 2018 | 13:39
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД – 02 – 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от када...

Виж всички
Нормативни актове
31 януари 2019 | 18:11
Закон за устройство на територията

23 януари 2019 | 17:01
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработван...

21 декември 2018 | 09:47
Методика за приоритизиране на свлачищата в Република България

12 декември 2018 | 15:01
Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, ...

Виж всички