Обяви
Полезна информация
Обяви
04 декември 2019 | 17:49
УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 деке...

26 ноември 2019 | 10:34
Обявление за отчуждаване на имоти а изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“ на територията на област ...

05 ноември 2019 | 17:14
Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Балчик

25 септември 2019 | 09:32
Покана до екологични организации за участие в ТРГ за разработване на новата оперативна програма за подкре...

Виж всички
Полезна информация
23 декември 2019 | 11:20
Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена без да ...

16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
17 януари 2020 | 16:55
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища ( Обн., ДВ, бр...

15 януари 2020 | 11:56
Проект на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.“

13 януари 2020 | 19:12
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ Н...

20 декември 2019 | 16:59
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на пътен участък – публична държавна собственост, за...

Виж всички
Нормативни актове
13 януари 2020 | 15:35
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2020 г. за изработван...

04 декември 2019 | 18:18
Образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от ЗУТ

29 ноември 2019 | 17:19
Общ устройствен план на община Балчик

28 ноември 2019 | 14:39
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранцио...

Виж всички