Обяви
Полезна информация
Обяви
11 януари 2022 | 17:03
Отворена покана по туининг програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския...

14 декември 2021 | 09:07
Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната териториална стра...

13 декември 2021 | 13:01
Заповед № РД-02-14-1055/10.12.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

07 декември 2021 | 13:16
Удължава се крайният срок на кампанията за набиране на проектни идеи по програмата за трансгранично сътру...

Виж всички
Полезна информация
12 ноември 2021 | 17:05
Уведомление за отмяна на противоконституционни текстове в ЗУТ

05 октомври 2021 | 17:10
ГД ГРАО осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите на 14 ноем...

20 април 2021 | 16:04
УО на ОПРР публикува анкета за обществената осведоменост по Програмата

16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
18 януари 2022 | 17:08
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

17 декември 2021 | 11:12
Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република...

17 декември 2021 | 11:00
Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република...

14 декември 2021 | 15:23
Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република...

Виж всички
Нормативни актове
17 август 2021 | 16:39
НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

07 май 2021 | 12:01
Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУПО Бяла

15 март 2021 | 15:04
Закон за устройство на територията

17 февруари 2021 | 18:00
ЗАКОН за управление на етажната собственост

Виж всички