Обяви
Полезна информация
Обяви
20 юли 2018 | 15:13
Тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег - ИПП програмите за тра...

05 юли 2018 | 10:13
Партньорски форуми по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

04 юли 2018 | 17:21
Изменение и приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“

03 юли 2018 | 17:34
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
20 юли 2018 | 17:09
Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон

19 юли 2018 | 13:37
Проект на РМС за обявяване на пътни участъци - публична държавна собственост, за публична общинска собств...

18 юли 2018 | 17:57
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за нацио...

30 юни 2018 | 09:10
Проект на Национална жилищна стратегия

Виж всички
Нормативни актове
25 май 2018 | 10:26
Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България

26 януари 2018 | 16:40
Указания за АПИ и общините във връзка с изменения и допълнения през 2015 г., 2016 г. и до 01.06.2017 г. н...

22 януари 2018 | 15:15
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

22 август 2017 | 17:24
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Виж всички