Обяви
Полезна информация
Обяви
03 февруари 2023 | 15:26
Обявление за отчуждаване на имоти

25 януари 2023 | 17:14
Обявление за отчуждаване на имоти

16 януари 2023 | 15:20
Въпроси и отговори по обществена поръчка за предоставяне на услуги с предмет „Оценка на въздействието на ...

13 януари 2023 | 13:34
Отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за държавна нужда, области Видин и Монтана

Виж всички
Полезна информация
01 февруари 2023 | 16:59
УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативн...

11 ноември 2022 | 13:36
Възможно прекъсване на работата web услугите и електронната поща на МРРБ на 12.11.2022 г.

21 октомври 2022 | 18:55
Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна прог...

07 март 2022 | 13:55
Съобщение във връзка с изменение на ЗУТ (ДВ, бр.16/2021г.) по отношение на чл.167, ал.1, т.2

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
23 януари 2023 | 15:33
Проект на Наредба за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти

19 януари 2023 | 14:11
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на ...

22 декември 2022 | 16:45
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за пр...

20 декември 2022 | 16:11
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за пите...

Виж всички
Нормативни актове
20 януари 2023 | 12:10
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2023 г. за финансово ...

05 януари 2023 | 10:46
Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Шабла

06 октомври 2022 | 10:35
Становище по прилагането на глава тринадесета от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изисква...

30 септември 2022 | 12:40
Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

Виж всички