Обяви
Обяви
Полезна информация
Полезна информация
Обяви
Обяви
19 април 2024 | 14:41
Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито предс...

19 април 2024 | 14:39
Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на...

20 март 2024 | 16:58
Решение № ЕО-2/2024 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионално пре...

15 март 2024 | 15:45
Информационен ден за трета покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сът...

Виж всички
Полезна информация
Полезна информация
25 октомври 2023 | 09:23
Работата на деловодството на ГД СППРР от 01.11.2023 г. ще бъде поета от Центъра за административно обслуж...

18 юли 2023 | 16:48
Информационен ден по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстанов...

01 юни 2023 | 13:40
Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

20 февруари 2023 | 12:09
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

Виж всички
За обществено обсъждане
За обществено обсъждане
Нормативни актове
Нормативни актове
За обществено обсъждане
За обществено обсъждане
08 април 2024 | 13:41
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на уд...

26 март 2024 | 13:58
Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари

07 март 2024 | 15:43
Проект на Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени нерав...

14 февруари 2024 | 14:26
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изисквани...

Виж всички
Нормативни актове
Нормативни актове
12 април 2024 | 19:00
Наредба РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища ...

06 февруари 2024 | 14:56
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

04 януари 2024 | 12:25
Програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абраз...

30 декември 2023 | 22:00
Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Виж всички