Обяви
Полезна информация
Обяви
19 ноември 2018 | 11:12
Прекратяване на тръжната процедура за предоставяне на услуги за "Организиране на събития по програмите за...

14 ноември 2018 | 10:58
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот в МРРБ

31 октомври 2018 | 14:28
Семинари за подготовка на проекти по втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна прогр...

26 октомври 2018 | 10:18
Обявена е отчуждителна процедура за изграждане на кръгово кръстовище на пътя Пловдив-Асеновград

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
16 ноември 2018 | 18:21
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се ...

16 ноември 2018 | 17:33
Проект на постановление за изменение на постановление № 293/2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа №...

14 ноември 2018 | 17:20
Проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските път...

14 ноември 2018 | 14:57
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Зак...

Виж всички
Нормативни актове
28 септември 2018 | 15:00
ЗАКОН за пътищата

27 септември 2018 | 08:42
Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища

03 август 2018 | 15:00
Закон за устройство на територията

25 май 2018 | 10:26
Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България

Виж всички