Обяви
Полезна информация
Обяви
16 октомври 2018 | 11:10
Отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда за „Модернизация на съществуващото тр...

10 октомври 2018 | 17:54
Тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег - ИПП програмите за тра...

05 септември 2018 | 15:42
Обявление за процедура по отчуждаване на имоти с цел изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kv ВЕЦ ...

04 септември 2018 | 15:51
Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, в землището на с. Главан

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
17 октомври 2018 | 18:05
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

11 октомври 2018 | 14:14
Проект на Правилник за отменяне на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за разв...

04 октомври 2018 | 08:23
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

22 септември 2018 | 09:12
Проект на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни...

Виж всички
Нормативни актове
27 септември 2018 | 08:42
Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища

03 август 2018 | 15:00
Закон за устройство на територията

25 май 2018 | 10:26
Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България

26 януари 2018 | 16:40
Указания за АПИ и общините във връзка с изменения и допълнения през 2015 г., 2016 г. и до 01.06.2017 г. н...

Виж всички